BlackBox idzie na ślub!

Kocha­ni,

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w gro­nie orga­ni­za­to­rów BB3C szy­ku­je się nam nie­sły­cha­nie rado­sna uro­czy­stość! 5 czerw­ca 2021 roku, o godzi­nie 15:30 w koście­le Fran­cisz­ka­nów przy ul. Kor­ne­la Ujej­skie­go w Gdyni

Krystian i Dagmara

w tra­dy­cyj­nych kostiu­mach przy­się­gną sobie miłość i wezmą jak naj­praw­dziw­szy ślub. 

W Ich imie­niu ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w cere­mo­nii wszyst­kie oso­by, któ­re na powie­rzo­nej nam koper­cie okre­śli­li mia­nem “Gra­cze i Przy­ja­cie­le Black­Box 3City”. 

Uwa­ga! Wyda­rze­nie bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych, full touch, peł­ne miłych ele­men­tów, któ­re mogą wywo­łać u Was wzru­sze­nie! Na liście waka­tów mamy dla Was licz­ne miej­sca w roli zacnej publiczności. 

Rezer­wuj­cie czas, do zobaczenia! 


Opublikowano

w

przez

Tagi: