Strona główna » BlackBox idzie na ślub!
Piotr Milews­ki | 8 mar­ca 2021 | Wieś­ci

Kochani,

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że w gronie orga­ni­za­torów BB3C szyku­je się nam niesły­chanie rados­na uroczys­tość! 5 czer­w­ca 2021 roku, o godzinie 15:30 w koś­ciele Fran­ciszkanów przy ul. Kor­nela Uje­jskiego w Gdyni

Krystian i Dagmara

w trady­cyjnych kostiu­mach przysięgną sobie miłość i wezmą jak najprawdzi­wszy ślub. 

W Ich imie­niu serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w cer­e­monii wszys­tkie oso­by, które na powier­zonej nam kop­er­cie określili mianem “Gracze i Przy­ja­ciele Black­Box 3City”. 

Uwa­ga! Wydarze­nie bez ograniczeń wiekowych, full touch, pełne miłych ele­men­tów, które mogą wywołać u Was wzrusze­nie! Na liś­cie wakatów mamy dla Was liczne miejs­ca w roli zac­nej publiczności. 

Rez­er­wu­j­cie czas, do zobaczenia! 

Przewiń do góry