Summer Week 2022: Zwierzaki

Dro­dzy Konwentowicze_ki! 

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do “godzi­ny zero” czy­li star­tu nasze­go wyda­rze­nia. Został już nie­ca­ły mie­siąc! Jako skład orgow­ski uwi­ja­my się jak mrów­ki aby zapew­nić wam jak naj­lep­szą zaba­wę. Na przy­kład już nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my roz­pi­skę godzi­no­wą punk­tów pro­gra­mu. Cze­ka­my tyl­ko na potwier­dze­nie dostęp­no­ści ter­mi­nów od mistrzów_ń gry. 🙂

Tym­cza­sem mamy waż­ne infor­ma­cje dla osób, któ­re pla­nu­ją przy­je­chać z czwo­ro­no­ga­mi w tym roku. Cytu­jąc prze­kaz gosz­czą­ce­go nas Przy­stan­ku Alaska:

“Led­wie sezon się zaczął a już zaczę­ły się przy­go­dy z psa­mi. Pora na drob­ne zmiany:

  • nowe, wydzie­lo­ne miej­sce dla psia­rzy i ich psów na polu namio­to­wym (szcze­ka­nia wie­czor­ne czy noc­ne nie będą prze­szka­dzać innym);
  • to co wła­ści­wie wie każ­dy, kto przy­by­wa tu z psem od teraz w for­mie regu­la­mi­nu porząd­ku­ja­ce­go ruch na polu;
  • zasad­ni­czo liczę na mniej­szą ilość zda­rzeń niż na począt­ku sezo­nu, typu pies rzu­ca­ją­cy się do nogi, pies samo­pas o 7 rano w Ada­mie i na polu, pies uja­da­ją­cy na podwór­ku, bo wła­ści­ciel znik­nął i ma wyla­ne na hałas, pies zosta­wio­ny mokry w dom­ku i cha­ta walą­ca trzy dni sier­ściu­chem po jego wyjeździe.”

Mamy nadzie­je, że wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, pozwo­lą lepiej się bawić wszyst­kim obec­nym na Ala­sce nie­za­leż­nie od tego, ile mają nóg.
Pozdra­wia­my
Orgi BBSW2022


Opublikowano

w

przez

Tagi: