BlackBox No.120 — bilety na warsztaty i larp

To już! Już są! Bile­ty na naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ne wyda­rze­nie, roz­po­czy­na­ją­ce nie tyl­ko kolej­ny sezon Black­Bo­xu, ale i sezon na gra­nie w lar­py kame­ral­ne! Ser­decz­nie zapra­sza­my na V Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi! Spo­tka­my się z Wami już 120 raz, po raz czwar­ty gra­jąc wspól­nie w Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kultury.

Klik­nij, by zare­zer­wo­wać bilet na warsz­ta­ty dla graczy. 

Klik­nij, by kupić bilet na larp Co począć z Tam Linem?

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: