Odwołujemy BlackBox 132

Dro­gie oso­by gra­ją­ce, z uwa­gi na koli­zję pla­no­wa­ne­go przez nas od bar­dzo daw­na wyda­rze­nia z ogło­szo­nym bar­dzo póź­no (marzec 2024) ter­mi­nem Nocy Muze­ów, jeste­śmy zmu­sze­ni odwo­łać nasze wyda­rze­nie. W pier­wot­nie zare­zer­wo­wa­nym miej­scu zmie­ni­ły się zasa­dy naj­mu i nie uda­ło nam się zna­leźć odpo­wied­nie­go zastęp­stwa. W poro­zu­mie­niu z Autor­ką gry zde­cy­do­wa­li­śmy więc prze­su­nąć wyda­rze­nie na 11 sezon BB3C. Bar­dzo przepraszamy!

Tym samym 10 sezon BB zakoń­czy­ło nasze 131 spo­tka­nie — pozo­sta­ło nam tyl­ko spo­tkać się tra­dy­cyj­nie przy wspól­nym ogni­sku. Wkrót­ce opu­bli­ku­je­my szcze­gó­ły tego wydarzenia.

Do zoba­cze­nia! 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: