Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.39 — Guerilla larping

Czas: 19.11.2017 r. godz. 00:00

Wszyscy znamy te ide­alne, wymuskane wnętrza “mieszkań” w Ikea. Ładne aranżac­je przestrzeni, jakie przy­wodzą na myśl seri­ale w telewiz­ji. Czy kojarzą się nam z ekscy­tacją przeży­waną przy przeprowadzce? Może z emoc­ja­mi, które przeży­wamy jak odwiedza­ją nas goś­cie? Może z poczu­ciem bez­pieczeńst­wa we włas­nych czterech kątach? Chce­my zwró­cić Waszą uwagę na inne sko­jarzenia. Tak, jak te mieszka­nia, urząd­zone są wszys­tkie poko­je w aparta­men­tach do wyna­ję­cia. Może też w takich kiedyś się zatrzy­mal­iś­cie. W takim wnętrzu roz­gry­wa się akc­ja Poprzed­nich loka­torów. W miejs­cu, gdzie ściany mieszka­nia są cza­sem świad­ka­mi dra­maty­cznych zdarzeń. Bur­zli­wych emocji, star­cia miłoś­ci i nien­aw­iś­ci, zau­fa­nia i zdrady. Te ściany z cza­sem prze­siąknęły łza­mi i krwią. Wydarzenia przeszłoś­ci sto­ją tu w skra­jnym kon­traś­cie do idyl­licznego wys­tro­ju. Larp Poprzed­ni loka­torzy to opowieść o zmi­anach, nieuchron­nie zachodzą­cych w ludzi­ach, osad­zona w kon­wencji his­torii o duchach. Jest grą, w której nasi gracze zmierzą się z trud­ną przeszłoś­cią, odciska­jącą swo­je pięt­no na współcześnie żyją­cych bohat­er­ach. Czy trag­icz­na his­to­ria musi się powtórzyć? Czy już domyślac­ie się, gdzie odbędzie się nasz najbliższy Black­Box?…

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Poprzedni lokatorzy

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry