BlackBox No.39 — Guerilla larping

Czas: 19.11.2017 r. godz. 00:00

Wszy­scy zna­my te ide­al­ne, wymu­ska­ne wnę­trza “miesz­kań” w Ikea. Ład­ne aran­ża­cje prze­strze­ni, jakie przy­wo­dzą na myśl seria­le w tele­wi­zji. Czy koja­rzą się nam z eks­cy­ta­cją prze­ży­wa­ną przy prze­pro­wadz­ce? Może z emo­cja­mi, któ­re prze­ży­wa­my jak odwie­dza­ją nas goście? Może z poczu­ciem bez­pie­czeń­stwa we wła­snych czte­rech kątach? Chce­my zwró­cić Waszą uwa­gę na inne sko­ja­rze­nia. Tak, jak te miesz­ka­nia, urzą­dzo­ne są wszyst­kie poko­je w apar­ta­men­tach do wyna­ję­cia. Może też w takich kie­dyś się zatrzy­ma­li­ście. W takim wnę­trzu roz­gry­wa się akcja Poprzed­nich loka­to­rów. W miej­scu, gdzie ścia­ny miesz­ka­nia są cza­sem świad­ka­mi dra­ma­tycz­nych zda­rzeń. Burz­li­wych emo­cji, star­cia miło­ści i nie­na­wi­ści, zaufa­nia i zdra­dy. Te ścia­ny z cza­sem prze­siąk­nę­ły łza­mi i krwią. Wyda­rze­nia prze­szło­ści sto­ją tu w skraj­nym kon­tra­ście do idyl­licz­ne­go wystro­ju. Larp Poprzed­ni loka­to­rzy to opo­wieść o zmia­nach, nie­uchron­nie zacho­dzą­cych w ludziach, osa­dzo­na w kon­wen­cji histo­rii o duchach. Jest grą, w któ­rej nasi gra­cze zmie­rzą się z trud­ną prze­szło­ścią, odci­ska­ją­cą swo­je pięt­no na współ­cze­śnie żyją­cych boha­te­rach. Czy tra­gicz­na histo­ria musi się powtó­rzyć? Czy już domy­śla­cie się, gdzie odbę­dzie się nasz naj­bliż­szy BlackBox?…

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Poprzedni lokatorzy

Cena bile­tu 20 zł.