BlackBox No.121 — Hotel Paradise

Czas: 29.10.2023 r. godz. 16:00

Black­Box to miej­sce, w któ­rym czę­sto poja­wia­ją się lar­py “gatun­ko­we”, osa­dzo­ne w zna­nych i lubia­nych kon­wen­cjach popkul­tu­ry. Spa­ce ope­ra, wam­pi­ry, robo­ty, hor­ro­ry, fan­ta­sy czy gang­ster­skie gry peł­ne akcji — wie­my, że to lubi­cie. Szy­ku­jąc pla­ny na X sezon z dużym zasko­cze­niem zauwa­ży­li­śmy, że na tej liście pra­wie nie wystę­pu­ją gry o… Duchach! Posta­no­wi­li­śmy jak naj­szyb­ciej nad­ro­bić to nie­do­pa­trze­nie! Dla­te­go przy oka­zji tego­rocz­ne­go Halo­we­en zapra­sza­my na larp jed­nej z ulu­bio­nych black­bo­xo­wych auto­rek, nowo­ze­landz­kiej autor­ki Don­ny Gil­trap. Larp o wdzięcz­nej nazwie

Hotel Paradise

zawie­ra w sobie wszyst­ko to, co lubi­cie. Jest dosko­na­łą oka­zją, by wdziać cie­ka­wy kostium, zro­bić sobie mrocz­ny maki­jaż, a potem knuć, kom­bi­no­wać, odkry­wać sekre­ty i od cza­su do cza­su potrak­to­wać współ­gra­ją­cych uni­kal­ną Mocą…

Gra odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 16:00, w kawiar­ni Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Sprze­daż bile­tów w cenie 40 zł roz­pocz­nie­my w ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 20.00.

Do zoba­cze­nia!

Bilety

Promocja — Przyjdź z przyjacielem, Przyjdź z przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie*.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

 • kup bilet
 • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

*Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Rezerwacja postaci

Pro­ce­du­ra zapi­sów na larp jest następująca:

 1. Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp Hotel Para­di­se w cenie 40zł.
 2. Wybierz z poniż­szej listy waka­tów 3 posta­cie, któ­re chciał/chciałabyś zagrać.
 3. Napisz mail na adres piotr.milewski@bb3c.pl i wymień role, któ­re cię interesują.
 4. Cze­kaj na odpo­wiedź od Pio­tra. Odpi­sze z pro­po­zy­cją roli do koń­ca tygodnia.
 • K. Kit­ty O’Connor — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Dawa­na poko­jów­ka hotelowa.
 • M. Ambro­se Mor­ti­mer — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Pierw­szy wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se. Wieść nie­sie, że parał się Czar­ną Magią.
 • K. Eudo­ra Belin­ski — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Powszech­nie sza­no­wa­na spirytualistka.
 • U. Fran­kie Lewis — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1928, Hazardzist(ka) ze szczę­ściem do kart i pechem do naboi.
 • K. Lady Isa­bel­le, Hra­bi­na d’Orville — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Euro­pej­ska ary­sto­krat­ka i sta­ła rezy­dent­ka Hote­lu Paradise.
 • M. Sey­mo­ur Smith — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Makler gieł­do­wy, zruj­no­wa­ny przez Wiel­ki Krach 1929 roku.
 • K. Glo­ria Swan — rola dostęp­na
  RIP: 1935, Wscho­dzą­ca gwiaz­da o krok od wielkości.
 • U. Har­per P Living­ston — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1936, Autor(k)a dzi­wacz­nej literatury.
 • M. Che­ster Mor­gan — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1946, Sko­rum­po­wa­ny kon­gres­man, któ­re­go życie ponad stan w koń­cu dopro­wa­dzi­ło do upadku.
 • M. Wal­ter Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1953, Wła­ści­ciel hote­lu w pierw­szej poło­wie XX w.
 • U. Leslie R Hof­f­man — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1963, Założyciel(ka) Kościo­ła Biogetyki.
 • U. Alex Schulz — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1969, Naj­lep­szy sprze­daw­ca pro­duk­tów fir­my AmwareTM
 • U. Brook(e) Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1987, Wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se w latach 80tych XX w.
 • M. Ter­ry - rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 2008, Bez­dom­ny pijaczyna.
 • U. Shel­by Tyler — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).
 • U. Chris Sam­ford — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Hotel Paradise

29.10.2023 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł.