Hotel Paradise - BlackBox 3City

Hotel Paradise

Autor/zy:

Kon­wen­cja: super­na­tu­ral, wiek XX

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16

W tym

5
4
7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zbu­do­wa­ny na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku Hotel Para­di­se był szczy­tem archi­tek­tu­ry i dobre­go sty­li. Wśród jego klien­tów znaj­do­wa­ły się w więk­szo­ści posta­cie z pierw­szych stron gazet: sena­to­ro­wie, gwiaz­dy fil­mo­we i przed­sta­wi­cie­le euro­pej­skiej ary­sto­kra­cji. Jed­nak stop­nio­wo zyska­ła zło­wro­gą repu­ta­cję, któ­rej przy­czy­ną były wie­le nie­wy­ja­śnio­nych zgo­nów i licz­ne donie­sie­nia o nie­sa­mo­wi­tych, nad­na­tu­ral­nych zja­wi­skach. Osta­tecz­nie w latach 80 XX budy­nek został opusz­czo­ny przez wszystkich… 

Z wyjąt­kiem duchów, któ­re wciąż nazy­wa­ją go Domem.

Opis

Duchy to zmar­li, któ­rzy pozo­sta­li na zie­mi, zamiast udać się w zaświa­ty. Duchy są nie­wi­dzial­ne dla żywych, choć widzą się wza­jem­nie. Wygląd ducha odzwier­cie­dla jego wła­sne wyobra­że­nie sie­bie, dla­te­go duchy zwy­kle zacho­wu­ją wygląd, jaki mia­ły w wie­ku, któ­ry uwa­ża­ją za naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ny: dla nie­któ­rych może to być mło­dość, pod­czas gdy inni mogą postrze­gać sie­bie jako star­sze­go, sta­tecz­ne­go męża sta­nu lub życz­li­wą bab­cię. Nie­któ­re duchy posia­da­ją bli­zny lub inne ozna­ki spo­so­bu ich śmierci…

W tej grze wszy­scy jeste­ście ducha­mi. Nowo­ze­landz­ki larp Don­ny Gil­trap to kla­sycz­ny larp kame­ral­ny, opar­ty o rela­cje, sekre­ty, nie­ja­sne dzia­ła­nia i odro­bi­nę poli­ty­ki. Okra­sza go mini­mal­na ilość mecha­ni­ki i przede wszyst­kim wyjąt­ko­wa, mistycz­na kon­wen­cja. Misty­cyzm łączy się tu z echem bom­ba­stycz­nej epo­ki prze­ło­mu XIX i XX wie­ku, dodat­ko­wo okry­tej wyjąt­ko­wo kon­tra­stu­ją­cą este­ty­ką lat 80tych kolej­ne­go stu­le­cia. Zapra­sza­my do Ame­ry­ki, do opusz­czo­ne­go hote­lu, w któ­rym wciąż rzą­dzą duchy…

Autor­ką pol­skiej wer­sji języ­ko­wej gry jest Emi­lia Stachurska.

Lista postaci

 • K. Kit­ty O’Connor
  RIP: 1898, Dawa­na poko­jów­ka hotelowa.
 • M. Ambro­se Mor­ti­mer
  RIP: 1898, Pierw­szy wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se. Wieść nie­sie, że parał się Czar­ną Magią.
 • K. Eudo­ra Belin­ski
  RIP: 1898, Powszech­nie sza­no­wa­na spirytualistka.
 • U. Fran­kie Lewis
  RIP: 1928, Hazardzist(ka) ze szczę­ściem do kart i pechem do naboi.
 • K. Lady Isa­bel­le, Hra­bi­na d’Orville
  RIP: 1929, Euro­pej­ska ary­sto­krat­ka i sta­ła rezy­dent­ka Hote­lu Paradise.
 • M. Sey­mo­ur Smith
  RIP: 1929, Makler gieł­do­wy, zruj­no­wa­ny przez Wiel­ki Krach 1929 roku.
 • K. Glo­ria Swan
  RIP: 1935, Wscho­dzą­ca gwiaz­da o krok od wielkości.
 • U. Har­per P Living­ston
  RIP: 1936, Autor(k)a dzi­wacz­nej literatury .
 • M. Che­ster Mor­gan
  RIP: 1946, Sko­rum­po­wa­ny kon­gres­man, któ­re­go życie ponad stan w koń­cu dopro­wa­dzi­ło do upadku.
 • M. Wal­ter Edwards
  RIP: 1953, Wła­ści­ciel hote­lu w pierw­szej poło­wie XX w.
 • U. Leslie R Hof­f­man
  RIP: 1963, Założyciel(ka) Kościo­ła Biogetyki.
 • U. Alex Schulz
  RIP: 1969, Naj­lep­szy sprze­daw­ca pro­duk­tów fir­my AmwareTM
 • U. Brook(e) Edwards
  RIP: 1987, Wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se w latach 80tych XX w.
 • M. Ter­ry
  RIP: 2008, Bez­dom­ny pijaczyna.
 • U. Shel­by Tyler
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).
 • U. Chris Sam­ford
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do epo­ki, w któ­rej zmar­ła odgry­wa­na przez Cie­bie postać. Kostium powi­nien odzwier­cie­dlać jej sta­tus spo­łecz­ny. “Bla­dy” maki­jaż nie jest obo­wiąz­ko­wy, ale na pew­no sku­tecz­nie dopeł­ni two­ją stylizację.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.