Konwencja: supernatural

  • Hotel Paradise

    Hotel Paradise

    Duchy to zmar­li, któ­rzy pozo­sta­li na zie­mi, zamiast udać się w zaświa­ty. Duchy są nie­wi­dzial­ne dla żywych, choć widzą się wza­jem­nie. Wygląd ducha odzwier­cie­dla jego wła­sne wyobra­że­nie sie­bie, dla­te­go duchy zwy­kle zacho­wu­ją wygląd, jaki mia­ły w wie­ku, któ­ry uwa­ża­ją za naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ny: dla nie­któ­rych może to być mło­dość, pod­czas gdy inni mogą postrze­gać sie­bie jako…