BlackBox No.124 – Grupa Prometeusza

Czas: 09.12.2023 r. godz. 17:00

Black­bo­xo­wa sce­na od same­go począt­ku jest otwar­ta dla Gości, któ­rzy chcą odwie­dzić Trój­mia­sto i popro­wa­dzić swo­ją grę dla lokal­nej publicz­no­ści. Orgo­wie BB czę­sto pro­wa­dzą lar­py innych auto­rów, ale zde­cy­do­wa­nie woli­my, gdy oso­by autor­skie robią to osobiście 😉

Tym razem nasze zapro­sze­nie przy­jął jeden z auto­rów Filip Kopij (dru­gim jest Piotr Idziak), któ­ry wraz z mał­żon­ką, Mag­dą Nie­m­ce­­wicz-Kopij popro­wa­dzi zwy­cię­ski larp tego­rocz­nej odsło­ny ple­bi­scy­tu lar­po­we­go Lar­po­we Laury

Grupa Prometeusza

Jeśli lubisz lar­py sen­sa­cyj­ne, dys­to­pij­ne, z nutą kli­ma­tycz­ne­go akty­wi­zmu — ta gra jest wła­śnie dla Ciebie!

Gra odbę­dzie się w sobo­tę, 9 grud­nia o godzi­nie 17:00, w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Sprze­daż bile­tów w cenie 60 zł roz­pocz­nie­my w ponie­dzia­łek, 27 listo­pa­da o godzi­nie 20.00.

Do zoba­cze­nia!

Bilety

Po zaku­pie­niu bile­tu, wybierz z listy waka­tów 3 posta­cie, któ­re naj­bar­dziej Cię inte­re­su­ją i wyślij je mailem na adres: paulina.michalowska@bb3c.pl.

Odpo­wie­dzi od Pau­li­ny spo­dzie­waj się w godzi­nach 18:00–22:00.

Waka­ty

„Gru­pa Pro­me­te­usza” jest grą asy­me­trycz­ną, stąd posta­cie ozna­czo­ne są dwo­ma klu­czo­wy­mi hash­ta­ga­mi:
#gru­pa — osa­dzo­ne w gru­pie posta­cie akty­wi­stów, nie­wy­ma­ga­ją­ce samo­dziel­nej gry
#samo­dziel­na — posta­cie repre­zen­tu­ją­ce świat biz­ne­su, moc­niej nasta­wio­ne na samo­dziel­ną grę i “robie­nie gry innym“

Pozo­sta­łe wybra­ne hash­ta­gi:
#prze­moc — w grę tą posta­cią jest wpi­sa­ne odgry­wa­nie scen prze­mo­cy
#tajem­ni­ca — ta postać ma tajem­ni­cę, któ­ra może zostać ujaw­nio­na w trak­cie gry
#pry­wa­ta — postać może mieć swo­je pry­wat­ne cele do osiągnięcia

Lista postaci

J. Wade (Cyber­dy­ne) — CEO z bran­ży tech­no­lo­gicz­nej, repre­zen­tu­je libe­ral­ne (a nawet liber­ta­riań­skie) poglą­dy. Finan­su­je pro­gre­syw­ne ini­cja­ty­wy, jed­nak jest oskarżana/oskarżany o gre­en­wa­shing #samo­dziel­na

P. Mal­lo­uk (Rain­holm Indu­stries) — CEO z bran­ży wydo­byw­czej, repre­zen­tu­je kon­ser­wa­tyw­ne poglą­dy. Uwa­ża, że suk­ces zawdzię­cza wła­snej cięż­kiej pra­cy, jed­nak jest oskarżana/oskarżany o wyzysk pra­cow­ni­ków. #samo­dziel­na

L. Fox (Rain­holm Indu­stries) — Menedżerka/menedżer w Rain­holm Indu­stries. Czę­sto obja­wia się w sytu­acjach kry­zy­so­wych, by wal­czyć o dobre imię fir­my. #samo­dziel­na

Jang­cy — Aktywist(k)a ekologiczna/y, wal­czy o ujaw­nie­nie praw­dy o zbrod­niach kor­po­ra­cji. Wie­rzy w wal­kę bez prze­mo­cy. #natu­ra #zemsta #gru­pa

Nil — Anarchist(k)a, zawsze szukający/a zady­my w dobrej spra­wie. Zawsze w pierw­szym sze­re­gu. #prze­moc #tajem­ni­ca #gru­pa

Kon­go — Farmer(ka) pochodzący/a z rdzen­nej lud­no­ści. Zie­mie z któ­rych pocho­dzi zosta­ły zatru­te przez kor­po­ra­cje. #tra­dy­cja #pry­wa­ta #gru­pa

Mis­si­si­pi — Aktywist(k)a miejski/a, który/a nie waha się sta­nąć w obro­nie słab­szych. Wie­rzy, że mia­sta da się zmie­nić na lep­sze. #dzia­la­nie #tajem­ni­ca #gru­pa

Mekong — Chrześcijański/a aktywist(k)a — pamię­ta, że to Św. Fran­ci­szek był pierw­szym eko­lo­giem. #pry­wa­ta #tajem­ni­ca #gru­pa

Amur — Preppers/ka, wraz z rodzi­ną szy­ku­je się na nie­uchron­ny upa­dek cywi­li­za­cji. Wie­rzy, że Pro­me­te­usz jest ostat­nią szan­są ludz­ko­ści. #nie­za­leż­ność #rodzi­na #gru­pa

Huang — Lider(ka) związkowy/a — wie, że kapi­ta­li­ści rozu­mie­ją jedy­nie język siły. Zawsze na cze­le straj­ków i pro­te­stów. #wła­dza #zemsta #gru­pa

Ama­zon­ka — Mistrz(yni) social mediów, któ­rych uży­wa do wal­ki z nie­spra­wie­dli­wo­ścią. W świe­cie real­nym czu­je się mniej pew­nie niż w sie­ci. #prze­moc #pry­wa­ta #gru­pa

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Grupa Prometeusza

09.12.2023 r. godz. 17:00Cena bile­tu 60 zł.