Grupa Prometeusza - BlackBox 3City

Grupa Prometeusza

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 11

Larp popro­wa­dzo­no na:

Na sku­tek dzia­łal­no­ści czło­wie­ka kli­mat zmie­nia się w dra­ma­tycz­nym tem­pie. Nie­zbęd­ne są sko­or­dy­no­wa­ne dzia­ła­nia, by powstrzy­mać zagła­dę. Rośnie gro­no akty­wi­stów chcą­cych dzia­łać na rzecz planety.
Wła­śnie z takich osób rekru­tu­je się Gru­pa Pro­me­te­usza, orga­ni­za­cja zało­żo­na i pro­wa­dzo­na przez cha­ry­zma­tycz­ne­go lide­ra. Dzia­ła­ją­cy w sie­ci Pro­me­te­usz nigdy nie ujaw­nił swo­jej praw­dzi­wej tożsamości.

Opis

Gru­pa Pro­me­te­usza to asy­me­trycz­ny cham­ber larp w kli­ma­cie fil­mu sen­sa­cyj­ne­go. Więk­szość gra­czy wcie­li się w człon­ków Gru­py, któ­rzy po raz pierw­szy będą mie­li oka­zję spo­tkać na żywo swo­je­go przy­wód­cę. Kil­ko­ro gra­czy repre­zen­to­wać będzie świat wiel­kie­go biz­ne­su. Czy za szczyt­ny­mi ide­ami Pro­me­te­usza nie kry­je się coś wię­cej? Kie­dy cha­ry­zma­tycz­ny lider sta­je się guru? Czy wszyst­kie dzia­ła­nia na rzecz prze­ciw­dzia­ła­nia kata­stro­fie kli­ma­tycz­nej są uspra­wie­dli­wio­ne? Gdzie prze­bie­ga gra­ni­ca mię­dzy akty­wi­zmem a ter­ro­ry­zmem. To nie­któ­re z pytań, któ­re mogą zadać sobie uczest­ni­cy spotkania.

War­to dodać, iż jest to zwy­cię­ska gra ple­bi­scy­tu “Lar­po­we Lau­ry 2023”

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.