Konwencja: sensacja

  • Grupa Prometeusza

    Grupa Prometeusza

    Gru­pa Pro­me­te­usza to asy­me­trycz­ny cham­ber larp w kli­ma­cie fil­mu sen­sa­cyj­ne­go. Więk­szość gra­czy wcie­li się w człon­ków Gru­py, któ­rzy po raz pierw­szy będą mie­li oka­zję spo­tkać na żywo swo­je­go przy­wód­cę. Kil­ko­ro gra­czy repre­zen­to­wać będzie świat wiel­kie­go biz­ne­su. Czy za szczyt­ny­mi ide­ami Pro­me­te­usza nie kry­je się coś wię­cej? Kie­dy cha­ry­zma­tycz­ny lider sta­je się guru? Czy wszyst­kie dzia­ła­nia na…