BlackBox No.62 — Voyager 3

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 17.03.2019 r. godz. 18:00

Przez kil­ka lat pro­wa­dze­nia naszej sce­ny zauwa­ży­li­śmy, że w Trój­mie­ście każ­dy larp o tema­ty­ce SF przy­cią­ga uwa­gę lokal­nej spo­łecz­no­ści gra­czy. Przy­go­to­wu­jąc har­mo­no­gram wyda­rzeń sta­ra­my się wyjść naprze­ciw Waszym gustom. Bar­dzo cie­szy­my się, że zapro­sze­nie do popro­wa­dze­nia swo­jej gry przy­jął od nas Prze­my­sław Głomb, autor gry

Voyager 3

O tym lar­pie sły­sze­li­śmy zanim jesz­cze powstał. Kon­cept podo­bał nam się od pierw­szej roz­mo­wy z gatun­ku “jeśli znaj­dę czas, to napi­szę larp o…”. Nie­zwy­kle ucie­szy­ło nas, że Przem (ofi­cjal­ny pseu­do­nim auto­ra w fan­do­mie) szyb­ko prze­szedł od słów do czy­nów. Goto­wy larp miał swo­ją pre­mie­rę kil­ka mie­się­cy póź­niej pod­czas festi­wa­lu Dre­am­Ha­ven 2018. Gra zebra­ła bar­dzo dobre opi­nie od uczest­ni­czą­cych w nim gra­czy, dla­te­go przy pierw­szej oka­zji zapro­si­li­śmy auto­ra do nas nad morze. Stąd, dalej w kosmos, to on zabie­rze Was.

Sprze­daż bile­tów w cenie 40zł roz­pocz­nie się na kil­ka­na­ście dni przed grą.
Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedzenia.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Voyager 3

Cena bile­tu 40 zł.