Strona główna » Larpy » Voyager 3

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fic­tion

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

Voyager‑3. Pier­wszy statek zało­gowy, wysłany do innego układu gwiezd­nego. Jeżeli uda mu się osiągnąć cel, kilkuset najod­ważniejszych wybrańców utworzy pier­wszą poza­słoneczną kolonię i tym samy otworzy nowy rozdzi­ał his­torii ludzkoś­ci. Więk­szość kolonistów spędza przelot pogrążona we śnie w hiber­na­torach; dzię­ki pełnej automatyza­cji statkiem opieku­je się tylko nielicz­na zało­ga. Jej rola sprowadza się w zasadzie do pode­j­mowa­nia kluc­zowych dla mis­ji decyzji. Ale to od nich zależy sukces lub poraż­ka całego przed­sięwz­ię­cia. I to ile osób zginie w trak­cie lotu.
Czas nowego pokole­nia pio­nierów kos­micznych się rozpoczął. Miejsce na pom­ni­ki koło Juri­ja Gaga­ri­na i Neila Arm­stron­ga czeka.

Opis

Gracze wciela­ją się w role zało­gi statku przemierza­jącego bezmi­ar kos­micznej przestrzeni. Przed nimi koń­cowa faza lotu, najważniejsza i decy­du­ją­ca o sukce­sie mis­ji. Gracze mają określone spec­jal­iza­c­je, jako zespół muszą poradz­ić sobie z wyzwa­ni­a­mi jak i kon­sek­wenc­ja­mi włas­nych wyborów. Los ich oraz kilkuset ludzi w hiber­na­torach zależy od tego jakie decyz­je pode­jmą. Jest to larp o byciu odkry­w­ca­mi, prowadzą­cy­mi ekspedy­cję w niez­nane – tym razem, w kos­mosie. Szczegóły gry opisu­je jej DOKUMENT PROJEKTOWY.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry