Voyager 3 - BlackBox 3City

Voyager 3

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Voyager‑3. Pierw­szy sta­tek zało­go­wy, wysła­ny do inne­go ukła­du gwiezd­ne­go. Jeże­li uda mu się osią­gnąć cel, kil­ku­set naj­od­waż­niej­szych wybrań­ców utwo­rzy pierw­szą poza­sło­necz­ną kolo­nię i tym samy otwo­rzy nowy roz­dział histo­rii ludz­ko­ści. Więk­szość kolo­ni­stów spę­dza prze­lot pogrą­żo­na we śnie w hiber­na­to­rach; dzię­ki peł­nej auto­ma­ty­za­cji stat­kiem opie­ku­je się tyl­ko nie­licz­na zało­ga. Jej rola spro­wa­dza się w zasa­dzie do podej­mo­wa­nia klu­czo­wych dla misji decy­zji. Ale to od nich zale­ży suk­ces lub poraż­ka całe­go przed­się­wzię­cia. I to ile osób zgi­nie w trak­cie lotu.
Czas nowe­go poko­le­nia pio­nie­rów kosmicz­nych się roz­po­czął. Miej­sce na pomni­ki koło Juri­ja Gaga­ri­na i Neila Arm­stron­ga czeka.

Opis

Gra­cze wcie­la­ją się w role zało­gi stat­ku prze­mie­rza­ją­ce­go bez­miar kosmicz­nej prze­strze­ni. Przed nimi koń­co­wa faza lotu, naj­waż­niej­sza i decy­du­ją­ca o suk­ce­sie misji. Gra­cze mają okre­ślo­ne spe­cja­li­za­cje, jako zespół muszą pora­dzić sobie z wyzwa­nia­mi jak i kon­se­kwen­cja­mi wła­snych wybo­rów. Los ich oraz kil­ku­set ludzi w hiber­na­to­rach zale­ży od tego jakie decy­zje podej­mą. Jest to larp o byciu odkryw­ca­mi, pro­wa­dzą­cy­mi eks­pe­dy­cję w nie­zna­ne – tym razem, w kosmo­sie. Szcze­gó­ły gry opi­su­je jej DOKUMENT PROJEKTOWY.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.