BlackBox No.79 – Hope

Czas: 24.07.2020 r. godz. 20:00

Są twór­cy, któ­rzy lubią pra­co­wać w samot­no­ści. Są też i tacy, dla któ­rych fraj­dą jest pra­ca w zespo­le albo jed­no­ra­zo­wa współ­pra­ca z innym autorem/autorką nad kon­kret­nym pomy­słem. Larp, na któ­ry was zapra­sza­my to wła­śnie efekt black­bo­xo­wej i nauti­lu­so­wej kola­bo­ra­cji. Anna “Sza­rań­cza” Szew­czyk już pro­wa­dzi­ła u nas swo­je gry (i ma odda­ną gru­pę fanów); Artur Bie­sia­dow­ski w roli twór­cy na sce­nie BB3C debiu­tu­je (co nie­sa­mo­wi­cie nas cie­szy, bo ma opi­nię świet­ne­go MG). 

Nie prze­dłu­ża­jąc — wraz z twór­ca­mi zapra­sza­my Was na pokład stat­ku kosmicznego 

Hope

któ­ry wypeł­nio­ny kolo­ni­sta­mi w krio­ge­nicz­nym śnie zmie­rza w stro­nę odle­głej, zie­mio­po­dob­nej planety. 

Larp odbę­dzie się bez­płat­nie, onli­ne. Na wyda­rze­nie może­cie zapi­sać się poprzez FORMULARZ udo­stęp­nio­ny przez tan­dem pro­wa­dzą­cych / auto­rów. Zapraszamy!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Hope

24.07.2020 r. godz. 20:00 Wstęp wolny.