Autor/zy:

For­mat: larp online

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 7

W tym

3
2
2

Larp poprowad­zono na:

WITAJ na promie H O P E, który zaw­iezie cię do nowego domu. Na Keplerze-42b czeka­ją już pier­wsi osad­ni­cy, którzy wybu­dowali bazę mogącą pomieś­cić 100 wybranych rodzin. Właśnie TY i Two­ja rodz­i­na zostal­iś­cie wybrani do zasiedle­nia jed­nego z pię­ciu habitatów.
Sukces zawdz­ięcza­cie jedynie samym sobie. Wasz wynik tes­tu ogól­nego to aż: 95,43% co zak­wal­i­fikowało Was do pier­wszego cywilnego lotu na Keplera 42‑B.
DZIĘKUJEMY, że pod­jęliś­cie tę trud­ną decyzję i porzu­cil­iś­cie dawne życie na planecie Ziemia. Ter­az czeka Was nowy raj o czystych wodach oraz prze­jrzystym powi­etrzu. Przyszłość będzie wypełniona ciężką, ale ucz­ci­wą pracą, dzię­ki której Wasze dzieci będą szczęśliwe.

Opis

Zaprasza­my na larp online, który dzieje się w kos­mosie. Opowia­da on o rodzinie, która podróżu­je promem. Wszyscy inni są uśpi­eni w krioko­morach, nieste­ty najs­tarszy syn rodziny ma rzad­kie uczu­le­nie na środek usyp­i­a­ją­cy uży­wany pod­czas podróży kos­micznych. W duchu współczu­cia zde­cy­dowano zatem, że pozostali członkowie również nie
będą spali, aby dotrzy­mać mu towarzyst­wa. W ten sposób pię­ciu cywili połąc­zonych interkomem leży w krioko­morach i roz­maw­ia. Nie muszą się martwić o jedze­nie, wodę, ani niewygody ciała, ponieważ tech­nolo­gia zapew­nia im wszys­tko. Jedyne, czego potrze­bu­ją to zająć czymś umysł.

To nie jest gra akcji. Nie będzie strze­la­nia, ani bie­ga­nia, deklaracji o wykony­wanych czyn­noś­ci­ach. Członkowie rodziny będą korzys­tać z inter­fe­jsów akty­wowanych głosowo w komorach, ale poza tym i roz­mową nie będą nigdzie wychodzić.

Porozmawiajmy o nastroju…

Jakie myśli krążą w głowie kogoś, kto porzu­ca wszys­tko, co miał i wybiera się w gwiazdy?
Jakie słowa pad­ną w rodzinie o bogatej his­torii wza­jem­nych kon­flik­tów, gdy już wzniosą się w promie ku lep­sze­mu życiu?
Wygral­iś­cie wycieczkę do raju, z biletem w jed­ną stronę. Tam zaczniecie nowe his­to­rie. Czy jed­nak łat­wo porzu­cić wspom­nienia, relac­je, nies­nas­ki, tajemnice?

To larp o myślach, wspom­nieni­ach, przemil­czanych wydarzeni­ach jakie dzi­ały i dzieją się w ziem­s­kich rodz­i­nach. Postaramy się wzniecić nie tylko famil­i­jną dynamikę, ale też pomyśleć nieco o porzu­canej za ple­ca­mi Zie­mi. O innych, którzy nie zdali tes­tu ogól­nego powyżej 90%.

Wymagania

Larp odbędzie się przy uży­ciu plat­formy Discord.
Przy­go­towa­nia do gry zaj­mu­ją przy­na­jm­niej kil­ka godzin.

Ważne

Ten larp ma drugie dno 🙂

Infografiki

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

Przewiń do góry