Hope - BlackBox 3City

Hope

Autor/zy:

For­mat: larp onli­ne

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 7

W tym

3
2
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

WITAJ na pro­mie H O P E, któ­ry zawie­zie cię do nowe­go domu. Na Keple­rze-42b cze­ka­ją już pierw­si osad­ni­cy, któ­rzy wybu­do­wa­li bazę mogą­cą pomie­ścić 100 wybra­nych rodzin. Wła­śnie TY i Two­ja rodzi­na zosta­li­ście wybra­ni do zasie­dle­nia jed­ne­go z pię­ciu habitatów.
Suk­ces zawdzię­cza­cie jedy­nie samym sobie. Wasz wynik testu ogól­ne­go to aż: 95,43% co zakwa­li­fi­ko­wa­ło Was do pierw­sze­go cywil­ne­go lotu na Keple­ra 42‑B.
DZIĘKUJEMY, że pod­ję­li­ście tę trud­ną decy­zję i porzu­ci­li­ście daw­ne życie na pla­ne­cie Zie­mia. Teraz cze­ka Was nowy raj o czy­stych wodach oraz przej­rzy­stym powie­trzu. Przy­szłość będzie wypeł­nio­na cięż­ką, ale uczci­wą pra­cą, dzię­ki któ­rej Wasze dzie­ci będą szczęśliwe.

Opis

Zapra­sza­my na larp onli­ne, któ­ry dzie­je się w kosmo­sie. Opo­wia­da on o rodzi­nie, któ­ra podró­żu­je pro­mem. Wszy­scy inni są uśpie­ni w krio­ko­mo­rach, nie­ste­ty naj­star­szy syn rodzi­ny ma rzad­kie uczu­le­nie na śro­dek usy­pia­ją­cy uży­wa­ny pod­czas podró­ży kosmicz­nych. W duchu współ­czu­cia zde­cy­do­wa­no zatem, że pozo­sta­li człon­ko­wie rów­nież nie
będą spa­li, aby dotrzy­mać mu towa­rzy­stwa. W ten spo­sób pię­ciu cywi­li połą­czo­nych inter­ko­mem leży w krio­ko­mo­rach i roz­ma­wia. Nie muszą się mar­twić o jedze­nie, wodę, ani nie­wy­go­dy cia­ła, ponie­waż tech­no­lo­gia zapew­nia im wszyst­ko. Jedy­ne, cze­go potrze­bu­ją to zająć czymś umysł.

To nie jest gra akcji. Nie będzie strze­la­nia, ani bie­ga­nia, dekla­ra­cji o wyko­ny­wa­nych czyn­no­ściach. Człon­ko­wie rodzi­ny będą korzy­stać z inter­fej­sów akty­wo­wa­nych gło­so­wo w komo­rach, ale poza tym i roz­mo­wą nie będą nigdzie wychodzić.

Porozmawiajmy o nastroju…

Jakie myśli krą­żą w gło­wie kogoś, kto porzu­ca wszyst­ko, co miał i wybie­ra się w gwiaz­dy?
Jakie sło­wa pad­ną w rodzi­nie o boga­tej histo­rii wza­jem­nych kon­flik­tów, gdy już wznio­są się w pro­mie ku lep­sze­mu życiu?
Wygra­li­ście wyciecz­kę do raju, z bile­tem w jed­ną stro­nę. Tam zacznie­cie nowe histo­rie. Czy jed­nak łatwo porzu­cić wspo­mnie­nia, rela­cje, nie­sna­ski, tajemnice?

To larp o myślach, wspo­mnie­niach, prze­mil­cza­nych wyda­rze­niach jakie dzia­ły i dzie­ją się w ziem­skich rodzi­nach. Posta­ra­my się wznie­cić nie tyl­ko fami­lij­ną dyna­mi­kę, ale też pomy­śleć nie­co o porzu­ca­nej za ple­ca­mi Zie­mi. O innych, któ­rzy nie zda­li testu ogól­ne­go powy­żej 90%.

Wymagania

Larp odbę­dzie się przy uży­ciu plat­for­my Discord.
Przy­go­to­wa­nia do gry zaj­mu­ją przy­naj­mniej kil­ka godzin.

Ważne

Ten larp ma dru­gie dno 🙂

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.