Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.85 – Xmas Special VI

Czas: 20.12.2020 r. godz. 20:00

Pan­demia zmieniła nasze życia nie do poz­na­nia. Z zachowaniem niezbęd­nych środ­ków ostrożnoś­ci, udało nam się zor­ga­ni­zować Black­Box Sum­mer Week 2020, staramy się też prowadz­ić dla Was reg­u­larnie larpy online. Jeszcze kil­ka tygod­ni temu wierzyliśmy, że uda nam się zobaczyć z Wami pod­czas dorocznego spotka­nia okołoświątecznego. Dziś wiemy, że to nie będzie możliwe. 

Nie oznacza to jed­nak, że się pod­da­je­my, że rezygnu­je­my z naszej trady­cji!. Odkurzylis­my garść starych pomysłów, dorzu­cil­iśmy kil­ka nowych, na koniec dodal­iśmy kil­ka z kat­e­gorii “to jest zbyt sza­lone, żeby to zro­bić”. Tegoroczny Xmas Spe­cial będzie więc wyjątkowo “spe­cial”. Oto jego program.

Część I. Życzenia

Two­je zadanie: napisz uni­w­er­salne życzenia świąteczne od swo­jej postaci z gry, w której brałaś / brałeś udzi­ał na BlackBoxie.

To nie musi być nic szczegól­nego. Wystar­czą najzwyk­le­jsze życzenia, kil­ka ciepłych słów pisanych “od ser­ca”. Spróbuj napisać je tak, by zaw­ier­ały kil­ka słów o świecie, z którego pochodzi two­ja postać. Kto wie, może przy­pad­kiem trafią do oso­by, która brała udzi­ał w tym samym larpie? 

Zasady zabawy:

  • Możesz napisać tylko 1 kartkę. Liczy się jakość, a nie ilość! Koniecznie napisz z jakiego uni­w­er­sum została wysłana! Podaj nazwę plan­e­ty, statku kos­micznego, szkoły magii czy swój adres w Green­dale. Kto wie, może do kogoś dojdzie kart­ka z Wietnamu?…
  • Na napisanie życzeń masz czas do 20 grud­nia 2020.
  • Życzenia możesz przysłać do nas mailem na adres piotr.milewski@bb3c.pl; w takim wypad­ku dołącz plik PDF w rozmi­arze A5 z grafiką, jaka ma zdo­bić awers widoków­ki. Wydruku­je­my ją, a treść wpisze­my ręcznie w Twoim imieniu.
  • Możesz dostar­czyć gotową kartkę do nas do biu­ra w Pomorskim Parku Naukowo-Tech­no­log­icznym, przy Al. Zwycięst­wa 96/98 w Gdyni Redłowie. Napisz do nas na FB, kiedy chcesz podrzu­cić przesyłkę, ustal­imy dogod­ny ter­min. Zazwyczaj siedz­imy w biurze do późna!
  • Jeśli chcesz podrzu­cić nam fizy­czną przesyłkę, oczy­wiś­cie, możesz dołączyć do niej coś poza samy­mi życzeni­a­mi. Kil­ka pierników, tal­iz­man czy drob­ny arte­fakt związany z grą (lub pochodzą­cy z jej świa­ta) na pewno będzie super dodatkiem!

Nasze zadanie: dostar­czyć życzenia do odbiorców.

Co praw­da w okre­sie świątecznym zawsze jest dużo pra­cy, ale to nie powód, by nie dostar­czyć jej sobie więcej 🙂 Zamierza­my oso­biś­cie lub przez zaprzy­jaźnione oso­by dostar­czyć Wam przesył­ki do rąk włas­nych. Ho, Ho, Ho! Waż­na sprawa! Przesył­ki będziemy losować — nie wiado­mo kto dostanie którą i skąd. Żad­nej mod­er­acji, zda­je­my się całkowicie na mag­ię świąt!

Część II. Gra

Mamy nadzieję, że tworze­nie kartek będzie dla Was miłą, nos­tal­giczną wyprawą do światów z black­box­owych larpów. Ale bez nowej gry, to nie był­by Xmas Spe­cial… Przy­go­towal­iśmy dla Was sce­nar­iusz, który nie przy­pom­i­na żad­nej innej naszej gry. Sporo będziecie grać samodziel­nie. Trochę z inny­mi gracza­mi — ale zawsze zdal­nie. Kon­strukc­ja gry nie przewidu­je górnego ani dol­nego lim­i­tu graczy: może wziąć w niej udzi­ał 1000 osób, a mogą jedynie dwie. Oto enig­maty­czny jak zwyk­le, opis gry ukry­tej pod kodem

Xmas Special VI

Gra jest oczy­wiś­cie dar­mowa. Udzi­ał może wziąć w niej każdy, kto przy­go­tu­je opisaną powyżej kartkę z życzeni­a­mi. Dla każdej takiej oso­by przy­go­tu­je­my drob­ne rek­wiz­y­ty potrzeb­ne do jej roze­gra­nia — otrzy­ma­cie je razem ze świąteczny­mi kartkami.

Pod­sumowu­jąc. Uczyńmy ostat­ni Black­Box tego dzi­wnego roku “Spe­cial” wspól­nie. Wszys­tkiego dobrego!

Piotr, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special VI

20.12.2020 r. godz. 20:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry