BlackBox No.85 – Xmas Special VI

Czas: 20.12.2020 r. godz. 20:00

Pan­de­mia zmie­ni­ła nasze życia nie do pozna­nia. Z zacho­wa­niem nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści, uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać Black­Box Sum­mer Week 2020, sta­ra­my się też pro­wa­dzić dla Was regu­lar­nie lar­py onli­ne. Jesz­cze kil­ka tygo­dni temu wie­rzy­li­śmy, że uda nam się zoba­czyć z Wami pod­czas dorocz­ne­go spo­tka­nia oko­ło­świą­tecz­ne­go. Dziś wie­my, że to nie będzie możliwe. 

Nie ozna­cza to jed­nak, że się pod­da­je­my, że rezy­gnu­je­my z naszej tra­dy­cji!. Odku­rzy­li­smy garść sta­rych pomy­słów, dorzu­ci­li­śmy kil­ka nowych, na koniec doda­li­śmy kil­ka z kate­go­rii “to jest zbyt sza­lo­ne, żeby to zro­bić”. Tego­rocz­ny Xmas Spe­cial będzie więc wyjąt­ko­wo “spe­cial”. Oto jego program.

Część I. Życzenia

Two­je zada­nie: napisz uni­wer­sal­ne życze­nia świą­tecz­ne od swo­jej posta­ci z gry, w któ­rej bra­łaś / bra­łeś udział na BlackBoxie.

To nie musi być nic szcze­gól­ne­go. Wystar­czą naj­zwy­klej­sze życze­nia, kil­ka cie­płych słów pisa­nych “od ser­ca”. Spró­buj napi­sać je tak, by zawie­ra­ły kil­ka słów o świe­cie, z któ­re­go pocho­dzi two­ja postać. Kto wie, może przy­pad­kiem tra­fią do oso­by, któ­ra bra­ła udział w tym samym larpie? 

Zasa­dy zabawy:

  • Możesz napi­sać tyl­ko 1 kart­kę. Liczy się jakość, a nie ilość! Koniecz­nie napisz z jakie­go uni­wer­sum zosta­ła wysła­na! Podaj nazwę pla­ne­ty, stat­ku kosmicz­ne­go, szko­ły magii czy swój adres w Gre­en­da­le. Kto wie, może do kogoś doj­dzie kart­ka z Wietnamu?…
  • Na napi­sa­nie życzeń masz czas do 20 grud­nia 2020.
  • Życze­nia możesz przy­słać do nas mailem na adres piotr.milewski@bb3c.pl; w takim wypad­ku dołącz plik PDF w roz­mia­rze A5 z gra­fi­ką, jaka ma zdo­bić awers wido­ków­ki. Wydru­ku­je­my ją, a treść wpi­sze­my ręcz­nie w Two­im imieniu.
  • Możesz dostar­czyć goto­wą kart­kę do nas do biu­ra w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym, przy Al. Zwy­cię­stwa 96/98 w Gdy­ni Redło­wie. Napisz do nas na FB, kie­dy chcesz pod­rzu­cić prze­sył­kę, usta­li­my dogod­ny ter­min. Zazwy­czaj sie­dzi­my w biu­rze do późna!
  • Jeśli chcesz pod­rzu­cić nam fizycz­ną prze­sył­kę, oczy­wi­ście, możesz dołą­czyć do niej coś poza samy­mi życze­nia­mi. Kil­ka pier­ni­ków, tali­zman czy drob­ny arte­fakt zwią­za­ny z grą (lub pocho­dzą­cy z jej świa­ta) na pew­no będzie super dodatkiem!

Nasze zada­nie: dostar­czyć życze­nia do odbiorców.

Co praw­da w okre­sie świą­tecz­nym zawsze jest dużo pra­cy, ale to nie powód, by nie dostar­czyć jej sobie wię­cej 🙂 Zamie­rza­my oso­bi­ście lub przez zaprzy­jaź­nio­ne oso­by dostar­czyć Wam prze­sył­ki do rąk wła­snych. Ho, Ho, Ho! Waż­na spra­wa! Prze­sył­ki będzie­my loso­wać — nie wia­do­mo kto dosta­nie któ­rą i skąd. Żad­nej mode­ra­cji, zda­je­my się cał­ko­wi­cie na magię świąt!

Część II. Gra

Mamy nadzie­ję, że two­rze­nie kar­tek będzie dla Was miłą, nostal­gicz­ną wypra­wą do świa­tów z black­bo­xo­wych lar­pów. Ale bez nowej gry, to nie był­by Xmas Spe­cial… Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was sce­na­riusz, któ­ry nie przy­po­mi­na żad­nej innej naszej gry. Spo­ro będzie­cie grać samo­dziel­nie. Tro­chę z inny­mi gra­cza­mi — ale zawsze zdal­nie. Kon­struk­cja gry nie prze­wi­du­je gór­ne­go ani dol­ne­go limi­tu gra­czy: może wziąć w niej udział 1000 osób, a mogą jedy­nie dwie. Oto enig­ma­tycz­ny jak zwy­kle, opis gry ukry­tej pod kodem

Xmas Special VI

Gra jest oczy­wi­ście dar­mo­wa. Udział może wziąć w niej każ­dy, kto przy­go­tu­je opi­sa­ną powy­żej kart­kę z życze­nia­mi. Dla każ­dej takiej oso­by przy­go­tu­je­my drob­ne rekwi­zy­ty potrzeb­ne do jej roze­gra­nia — otrzy­ma­cie je razem ze świą­tecz­ny­mi kartkami.

Pod­su­mo­wu­jąc. Uczyń­my ostat­ni Black­Box tego dziw­ne­go roku “Spe­cial” wspól­nie. Wszyst­kie­go dobrego!

Piotr, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special VI

20.12.2020 r. godz. 20:00 Wstęp wolny.