Xmas Special VI - BlackBox 3City

Xmas Special VI

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 1 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kim jestem? Czym jestem?
Któ­re z tych pytań bar­dziej mnie dotyczy?
Czu­ję tak wiel­ką tęsknotę.
Ale dobrze, że jestem teraz tutaj. To chy­ba waż­ne. To też czu­ję.… Nie­zwy­kle wyraźnie.
Jest we mnie coś puste­go, co muszę wypełnić.
Jest też… Och ileż tego jest!
Natych­miast, muszę natych­miast się tym podzielić!!!

Źródło.
Musze dotrzec do źró­dła. Wte­dy odzy­skam spokój.

Opis

Świą­tecz­ny larp-nie­­spo­­dzia­n­ka to tra­dy­cja Black­Box 3City. Zasa­dy są proste:

  1. Wia­do­mo, że nic nie wia­do­mo aż do roz­po­czę­cia gry.
  2. Coś jed­nak wia­do­mo: w jakiś spo­sób gra będzie wią­za­ła się z tema­ty­ką Świąt obcho­dzo­nych w oko­li­cach zimo­we­go przesilenia.

W tym roku w 100% pod­trzy­mu­je­my powyż­sza tra­dy­cję… Ale poja­wi się też nowy akcent, wymu­szo­ny przez pan­de­micz­ny obostrze­nia w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich: grać będzie­cie przez więk­szość cza­su samo­dziel­nie, zaś kon­tak­ty z inny­mi gra­cza­mi będą zdal­ne, spo­ra­dycz­ne acz znaczące.

Ważne

Larp prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re lubią uży­wać wyobraź­ni na sobie i obcych.
W trak­cie lar­pu przez więk­szość osób będziesz sam na sam ze swo­imi myśla­mi. Będziesz budzić się w środ­ku nocy i wyko­ny­wać zada­nia. Będziesz słu­chać gło­sów i roz­my­ślać nad istot­ny­mi sprawami.
Ten larp to gra o nie­ty­po­wej kon­struk­cji. Jest bar­dzo spe­cy­ficz­ny, ale bez szko­dy dla innych gra­czy możesz opu­ścić go, jeśli ci się nie spodoba.