PoRtaL 2015

Dopiero powró­cil­iśmy z Knudepunk­tu, a czekało na nas kole­jne między­nar­o­dowe wydarze­nie związane z naszym hob­by. W ten week­end w Zagrze­biu odby­wa się PoR­taL – impreza poświę­cona teorii, ale też prezen­tacjom, warsz­tatom i dyskusjom na tem­aty lar­powe. Jest to już trze­cia edy­c­ja PoR­taLu. Pier­wsza odbyła się w Zagrze­biu w 2013, a w zeszłym roku goś­ciła w …

PoR­taL 2015 Read More »

Larpowanie po nordycku, edycja 2014

Jed­nym z powodów, dla których lar­powanie jest jed­nym z najlep­szych hob­by na świecie, jest różnorod­ność gier i ich gatunków. Jeśli dobrze poszukać, popróbować tego i owego, każdy może znaleźć larpy dla siebie. Wśród „lar­powych szkół” od lat prym wiodą dwie: anglosas­ka i nordy­c­ka. Z ta pier­wszą kojarzą się przede wszys­tkim duże, epick­ie gry w klimatach …

Lar­powanie po nordy­cku, edy­c­ja 2014 Read More »

Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

Ostat­nia wiosen­na odsłona Black­Boxu odbędzie się 31 maja. Do klubo­ga­lerii Bunki­er powrócimy jesienią. Dlaczego? Odpowiedź jest pros­ta: lato to szczyt lar­powego sezonu. W całym kra­ju odby­wa­ją się wtedy larpy duże i małe, kilkud­niowe kon­wen­ty oraz fes­ti­wale. Do tych ostat­nich należy Fes­ti­w­al Innowacji Lar­powych Dreamhaven. Dreamhaven to najwięk­sza impreza lar­powa w okol­i­cy Trójmi­as­ta. Jest bezpośred­nią kontynuacją …

Dreamhaven: lar­powy pomysł na lato Read More »

Festiwal larpowy Replay

Zakreśl­cie w swoich kalen­darzach week­end 13–15 mar­ca. Jedziemy wtedy razem do Zielonej Góry na fes­ti­w­al lar­powy Replay! To trzy dni wypełnione najlep­szy­mi gra­mi ostat­nich lat zebrany­mi z całej Pol­s­ki oraz doskon­ała okaz­ja dla tych, którzy słyszeli o jakimś larpie wiele dobrego, ale nie udało im się w niego zagrać. Replay ma na celu pow­tarzanie dobrych, …

Fes­ti­w­al lar­powy Replay Read More »

Larpowe konferowanie

Czy warto rodz­ić dziecko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecznie wpisy­wać w sce­nar­iusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funkcjon­al­noś­ci powinnno mieć opro­gramowanie poma­ga­jące pisać larpy? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­panii, Rosji czy we Włoszech? Szczyt lar­powego sezonu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wistych powodów to właśnie wtedy odby­wa się najwięcej imprez. Z kolei zimą …

Lar­powe kon­fer­owanie Read More »

Przewiń do góry