Konwencja: cyberpunk

  • Degree of Apocalypse

    Degree of Apocalypse

    Larp przed­sta­wia wizję Świa­ta Jutra, w któ­rym nasze Dzi­siej­sze “ja” mia­ło­by pra­wo się odna­leźć. Czas, gdy Maszy­na jest bytem dopro­wa­dzo­nym do per­fek­cji, nie­by­wa­le prze­ra­sta­ją­cym swo­imi moż­li­wo­ścia­mi ludz­kość, a jed­no­cze­śnie nie będą­cym w sta­nie się jej pozbyć. Ludzie żyją w dwóch obo­zach: Ede­nie — świe­cie ide­ałów, peł­nym bez­tro­ski i ucie­chy, przy bra­ku jakich­kol­wiek pro­ble­mów czy wyzwań;…