Konwencja: heist larp

  • Au revoir, Dogs!

    Au revoir, Dogs!

    Zapra­sza­my na lar­pa opar­te­go o film „Wście­kłe Psy” Quen­ti­na Taran­ti­no. To miał być pro­sty skok – masa gotów­ki, sła­ba ochro­na, eki­pa pro­fe­sjo­na­li­stów. Coś jed­nak poszło nie tak. Tyl­ko od two­ich dzia­łań zale­żeć będzie, czy dowiesz się kto nawa­lił, czy wyj­dziesz z tego żywy… i kto zgar­nie łup.