Au revoir, Dogs! - BlackBox 3City

Au revoir, Dogs!

Autor/zy:

Kon­wen­cja: gan­gi, heist larp, larp akcji

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Cześć, tu Joe. Zbie­ram pro­fe­sjo­na­li­stów do pew­nej robo­ty i ty jesteś na mojej liście. Zapew­niam sprzęt. Nie uży­wa­my imion. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny, przyjdź do Pat and Lorraine’s jutro o 18.

Opis

Zapra­sza­my na lar­pa opar­te­go o film „Wście­kłe Psy” Quen­ti­na Taran­ti­no. To miał być pro­sty skok – masa gotów­ki, sła­ba ochro­na, eki­pa pro­fe­sjo­na­li­stów. Coś jed­nak poszło nie tak. Tyl­ko od two­ich dzia­łań zale­żeć będzie, czy dowiesz się kto nawa­lił, czy wyj­dziesz z tego żywy… i kto zgar­nie łup.

Wymagania

Wska­za­ne jest obej­rze­nie fil­mu „Wście­kłe psy” przed larpem.

Każ­de­go z gra­czy pro­si­my o ubra­nie bia­łej koszu­li, i dobór resz­ty stro­ju ze świa­do­mo­ścią, że na lar­pie będzie­my korzy­stać ze sztucz­nej krwi (łatwo zmy­wal­nej z cia­ła i ubrań). Na pew­no przy­dat­ne będą też kie­sze­nie w stro­ju oraz tele­fon komór­ko­wy. Dodat­ki i rekwi­zy­ty w kli­ma­tach gang­ster­skich mile widziane.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.