Konwencja: historia o duchach

  • Poprzedni lokatorzy

    Poprzedni lokatorzy

    Poprzed­ni loka­to­rzy to opo­wieść o zmia­nach, nie­uchron­nie zacho­dzą­cych w ludziach, osa­dzo­na w kon­wen­cji histo­rii o duchach. Miłość i zaufa­nie ście­ra się tutaj ze zgorzk­nie­niem i nie­na­wi­ścią, któ­re pro­wa­dzą osta­tecz­nie do tra­ge­dii. Duchy prze­szło­ści nie dają się ode­gnać, a przy­szłość leży w rękach gra­czy. Czy histo­ria musi się powtó­rzyć? Gra bez aktyw­ne­go udzia­łu widow­ni, jed­nak zapra­sza­my…