Konwencja: horror komediowy

  • Klątwa posiadłości Whately

    Klątwa posiadłości Whately

    Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na któ­rej licy­ta­cji pod­da­na zosta­nie kolek­cja okul­ty­stycz­nych przed­mio­tów nale­żą­cych do zmar­łe­go przed dwo­ma tygo­dnia­mi Ale­xa Wha­te­ly. Tra­gicz­nie zmar­ły wła­ści­ciel padł ofia­rą słyn­ne­go „Wam­pi­rycz­ne­go Zabój­cy”, gra­su­ją­ce­go od wie­lu mie­się­cy po Nowej Anglii. Gwoź­dziem pro­gra­mu będzie licy­ta­cja Necro­no­mi­co­nu w tłu­ma­cze­niu Oliu­sa Wor­miu­sa. Na miej­scu zebra­ło się bar­dzo wie­le dziw­nych grup i figur,…