Strona główna » Larpy » Klątwa posiadłości Whately

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

W tym

8
4

Larp poprowad­zono na:

… Kole­jnym przed­miotem jest powieść Moon­child, autorstwa samego Aleis­tera Crow­leya, jed­nego z najwybit­niejszych okul­tys­tów naszego stule­cia. Drodzy państ­wo, taka okaz­ja może się już nie powtórzyć! Nie dość bowiem, że mamy do czynienia z ory­gi­nal­nym pier­wszym wydaniem z 1929 roku, ale jest ono dodatkowo opa­tr­zone auto­grafem samego auto­ra. Prawdzi­wy unikat i grat­ka dla każdego znaw­cy. Cena wywoław­cza: tysiąc dolarów! … Pan w muszce, tysiąc sto… Dżen­tel­men z laseczką, tysiąc dwieś­cie… Pani w kapeluszu, tysiąc trzys­ta… Ponown­ie dżen­tel­men z laseczką, tysiąc czterys­ta… Ponown­ie dama, tysiąc pięćset… Tysiąc sześćset od pana… Co pani na to?… Po raz dru­gi… Po raz trze­ci! Pier­wsze wydanie Moon­child wędru­je do dżen­tel­me­na. Odbiór po zakończe­niu aukcji.

Tym­cza­sem, piekne panie, szanowni panowie, oto i ostat­ni przed­miot naszej aukcji. Księ­ga, o której wszyscy słyszeliśmy, której tytuł budzi grozę, fas­cy­nację i pożą­danie każdego spec­jal­isty od okul­tyz­mu, której wartość trud­na jest do osza­cow­a­nia, dla której część z państ­wa zapewne prze­było bard­zo długą drogę… Proszę państ­wa, ostat­nim przed­miotem aukcji jest Necronomicon.

Opis

Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na której licy­tacji pod­dana zostanie kolekc­ja okul­tysty­cznych przed­miotów należą­cych do zmarłego przed dwoma tygod­ni­a­mi Alexa Whate­ly. Trag­icznie zmarły właś­ci­ciel padł ofi­arą słyn­nego „Wam­pirycznego Zabój­cy”, gra­su­jącego od wielu miesię­cy po Nowej Anglii. Gwoździem pro­gra­mu będzie licy­tac­ja Necro­nom­i­conu w tłu­macze­niu Oliusa Wormiusa. Na miejs­cu zebrało się bard­zo wiele dzi­wnych grup i fig­ur, zarówno zain­tere­sowanych Necro­nom­i­conem, jak i związanych z morder­st­wa­mi „Wam­pirycznego Zabójcy”.

Larp w kli­ma­cie filmów grozy lat 60. XX wieku, prozy Love­crafta, wam­pirów i sze­roko pojętego okultyzmu.

Lista postaci

Elspeth Clew­er – misty­cz­ka z Nowej Anglii. Dziedz­icz­ka wielkiej fortuny.

Eleanor Corn­wall – sios­tra Eliz­a­beth Corn­wall, pier­wszej ofi­ary „Wam­pirycznego Zabójcy”.

Mar­tin Green­wood – bogaty kolekcjon­er okul­tysty­cznych arte­fak­tów, przy­ja­ciel zmarłego Alexa Whately.

Bran­don Hall– szef ochrony domu auk­cyjnego March & Liddell.

Made­line Lee – ostat­nia z długiej linii plan­ta­torów z Karoliny Południowej.

Charles Price – bry­tyjs­ki naukowiec, niegdyś pra­cow­ał dla Mary­nar­ki Królewskiej. Chodzą słuchy, że był zaan­gażowany w pracę nad nowym typem broni.

Ann Quinn – szanowana dzi­en­nikar­ka, znana sceptyczka.

Gas­ton Renoir – Fran­cuz, zaj­mu­je się han­dlem międzynarodowym.

Vladimir Roussin­s­ki – niezbyt wysoko postaw­iony dyplo­ma­ta z Rosji.

Ger­ald Trask – ang­iel­s­ki duchowny. Przed nawróce­niem był lekarzem.

Ran­dolph West – pro­fe­sor z Uni­w­er­syte­tu w Miska­ton­ic, wybit­ny znaw­ca w dziedzinie okultyzmu.

Jonathan Var­ney – ang­iel­s­ki autor hor­rorów. Jego najbardziej znaną powieś­cią jest Cień z przestworzy.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry