Klątwa posiadłości Whately - BlackBox 3City

Klątwa posiadłości Whately

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

8
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

… Kolej­nym przed­mio­tem jest powieść Moon­child, autor­stwa same­go Ale­iste­ra Crow­leya, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych okul­ty­stów nasze­go stu­le­cia. Dro­dzy pań­stwo, taka oka­zja może się już nie powtó­rzyć! Nie dość bowiem, że mamy do czy­nie­nia z ory­gi­nal­nym pierw­szym wyda­niem z 1929 roku, ale jest ono dodat­ko­wo opa­trzo­ne auto­gra­fem same­go auto­ra. Praw­dzi­wy uni­kat i grat­ka dla każ­de­go znaw­cy. Cena wywo­ław­cza: tysiąc dola­rów! … Pan w musz­ce, tysiąc sto… Dżen­tel­men z lasecz­ką, tysiąc dwie­ście… Pani w kape­lu­szu, tysiąc trzy­sta… Ponow­nie dżen­tel­men z lasecz­ką, tysiąc czte­ry­sta… Ponow­nie dama, tysiąc pięć­set… Tysiąc sześć­set od pana… Co pani na to?… Po raz dru­gi… Po raz trze­ci! Pierw­sze wyda­nie Moon­child wędru­je do dżen­tel­me­na. Odbiór po zakoń­cze­niu aukcji.

Tym­cza­sem, piek­ne panie, sza­now­ni pano­wie, oto i ostat­ni przed­miot naszej aukcji. Księ­ga, o któ­rej wszy­scy sły­sze­li­śmy, któ­rej tytuł budzi gro­zę, fascy­na­cję i pożą­da­nie każ­de­go spe­cja­li­sty od okul­ty­zmu, któ­rej war­tość trud­na jest do osza­co­wa­nia, dla któ­rej część z pań­stwa zapew­ne prze­by­ło bar­dzo dłu­gą dro­gę… Pro­szę pań­stwa, ostat­nim przed­mio­tem aukcji jest Necronomicon.

Opis

Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na któ­rej licy­ta­cji pod­da­na zosta­nie kolek­cja okul­ty­stycz­nych przed­mio­tów nale­żą­cych do zmar­łe­go przed dwo­ma tygo­dnia­mi Ale­xa Wha­te­ly. Tra­gicz­nie zmar­ły wła­ści­ciel padł ofia­rą słyn­ne­go „Wam­pi­rycz­ne­go Zabój­cy”, gra­su­ją­ce­go od wie­lu mie­się­cy po Nowej Anglii. Gwoź­dziem pro­gra­mu będzie licy­ta­cja Necro­no­mi­co­nu w tłu­ma­cze­niu Oliu­sa Wor­miu­sa. Na miej­scu zebra­ło się bar­dzo wie­le dziw­nych grup i figur, zarów­no zain­te­re­so­wa­nych Necro­no­mi­co­nem, jak i zwią­za­nych z mor­der­stwa­mi „Wam­pi­rycz­ne­go Zabój­cy”. Larp w kli­ma­cie fil­mów gro­zy lat 60. XX wie­ku, pro­zy Love­cra­fta, wam­pi­rów i sze­ro­ko poję­te­go okul­ty­zmu.

Lista postaci

Elspeth Cle­wer – mistycz­ka z Nowej Anglii. Dzie­dzicz­ka wiel­kiej for­tu­ny. Ele­anor Corn­wall – sio­stra Eli­za­beth Corn­wall, pierw­szej ofia­ry „Wam­pi­rycz­ne­go Zabój­cy”. Mar­tin Gre­en­wo­od – boga­ty kolek­cjo­ner okul­ty­stycz­nych arte­fak­tów, przy­ja­ciel zmar­łe­go Ale­xa Wha­te­ly. Bran­don Hall– szef ochro­ny domu aukcyj­ne­go March & Lid­dell. Made­li­ne Lee – ostat­nia z dłu­giej linii plan­ta­to­rów z Karo­li­ny Połu­dnio­wej. Char­les Pri­ce – bry­tyj­ski nauko­wiec, nie­gdyś pra­co­wał dla Mary­nar­ki Kró­lew­skiej. Cho­dzą słu­chy, że był zaan­ga­żo­wa­ny w pra­cę nad nowym typem bro­ni. Ann Quinn – sza­no­wa­na dzien­ni­kar­ka, zna­na scep­tycz­ka. Gaston Reno­ir – Fran­cuz, zaj­mu­je się han­dlem mię­dzy­na­ro­do­wym. Vla­di­mir Rous­sin­ski – nie­zbyt wyso­ko posta­wio­ny dyplo­ma­ta z Rosji. Gerald Trask – angiel­ski duchow­ny. Przed nawró­ce­niem był leka­rzem. Ran­dolph West – pro­fe­sor z Uni­wer­sy­te­tu w Miska­to­nic, wybit­ny znaw­ca w dzie­dzi­nie okul­ty­zmu. Jona­than Var­ney – angiel­ski autor hor­ro­rów. Jego naj­bar­dziej zna­ną powie­ścią jest Cień z przestworzy.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.