Konwencja: larp symulacyjny

  • Eutanazja

    Eutanazja

    Euta­na­zja to larp symu­la­cyj­ny, któ­ry poru­sza trud­ną tema­ty­kę w nie­sza­blo­no­wy spo­sób. Sce­na­riusz autor­stwa trzech doświad­czo­nych twór­ców został wyróż­nio­ny Zło­tą Maską za reży­se­rię w 2015 roku.  O grze poczy­tać moż­na oraz zoba­czyć zdję­cia z poprzed­nich edy­cji nas stro­nie www Gra odby­wa się w biu­rze fir­my Syner­gis. Znaj­dzie­cie w nim wszyst­kie cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty. Szkla­ne ścia­ny, open-spa­ce, sal­kę kon­fe­ren­cyj­ną…