Eutanazja - BlackBox 3City

Eutanazja

Autor/zy:

Kon­wen­cja: larp symu­la­cyj­ny

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Nie jest sztu­ką sprze­dać Eski­mo­so­wi lodów­kę. Sztu­ką jest spra­wić, by po mie­sią­cu wró­cił po zamrażarkę”

Zna­my Cię! Jesteś w tar­ge­cie. Dołącz do nas i podej­mij wyzwanie…

zare­kla­muj śmierć. Bądź kreatywny!

Wie­my, że nie będzie to spot na któ­rym uśmiech­nię­ta kon­sul­tant­ka sprze­da­je Towar zado­wo­lo­nym Klien­tom. To będzie coś tak wyjąt­ko­wo, że ludzie usta­wią się w kolejkę…

Witaj w teamie Syner­gis nowo­cze­snej agen­cji rekla­mo­wej. Nasza gru­pa podej­mu­je się naj­trud­niej­szych wyzwań, nie cof­nie­my się przed niczym. Cze­ka na nas nie­la­da wyzwa­nie, rekla­ma eutanazji.

Dla­cze­go? — Bo Klient tego chce!

Cze­mu to jest moż­li­we? — Po wie­lu latach spo­łecz­nych kon­sul­ta­cji, ście­ra­nia się opi­nii poli­ty­ków, kościo­ła oraz oby­wa­te­li, rząd Pyr­sta­nu zale­ga­li­zo­wał euta­na­zję. Temat tabu ujrzał świa­tło dzien­ne, ludzie pozna­li praw­dę o “dobrej śmier­ci” jak to okre­śla­li sta­ro­żyt­ni Gre­cy. Dzię­ki tobie pozna­ją dobro­dziej­stwo tej mło­dej dzie­dzi­ny współ­cze­snej medycyny. 

To wła­śnie jest zada­nie dla nasze­go zespo­łu. Tyl­ko my podej­mu­je­my się nie­moż­li­wych wyzwań, tyl­ko nasze nowa­tor­skie spoj­rze­nie pozwa­la zauwa­żyć sed­no, zdo­być rynek, zwięk­szyć sprze­daż. “Nie jest sztu­ką sprze­dać eski­mo­so­wi lodów­kę. Sztu­ką jest spra­wić, by po mie­sią­cu sam wró­cił po zamrażarkę”.

Opis

Euta­na­zja to larp symu­la­cyj­ny, któ­ry poru­sza trud­ną tema­ty­kę w nie­sza­blo­no­wy spo­sób. Sce­na­riusz autor­stwa trzech doświad­czo­nych twór­ców został wyróż­nio­ny Zło­tą Maską za reży­se­rię w 2015 roku.  O grze poczy­tać moż­na oraz zoba­czyć zdję­cia z poprzed­nich edy­cji nas stro­nie www Gra odby­wa się w biu­rze fir­my Syner­gis. Znaj­dzie­cie w nim wszyst­kie cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty. Szkla­ne ścia­ny, open-spa­­ce, sal­kę kon­fe­ren­cyj­ną i socjal. Zgod­nie z naszy­mi aspi­ra­cja­mi posta­ra­my się dostar­czyć Wam ilu­zję 360 stop­ni. Kawa ze Star­bu­nia na każ­dym biur­ku! Skład zespo­łu Syner­gis: Kon­rad Gal – Szef agen­cji Mie­czy­sła­wa Sas – Zastę­czy­ni, podział obo­wiąz­ków Otto Klin – Mena­dżer, kon­takt z Klien­tem Sabi­na Mar­ty­­niuk-Miły – Star­sza pra­cow­ni­ca, Kie­row­nicz­ka Pro­jek­tu Jak Olek­siuk – Mena­dżer, pozy­ski­wa­nie danych Rado­sław Wspa­nia­ły – Star­szy pra­cow­nik Mia Pri­ce – Star­sza pra­cow­ni­ca Roger Miły – Pra­cow­nik Igor Wie­czo­rek – Pra­cow­nik Oli­wia Król – Pra­cow­ni­ca Micha­li­na Staś – Pra­cow­ni­ca (Sekre­tar­ka) Anna Mis – Sta­żyst­ka Role zosta­ną przy­dzie­lo­ne przed lar­pem, w trak­cie warsz­ta­tów. Dopusz­cza­my opcję zmia­ny płci postaci. 

Wymagania

Pro­si­my uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie kor­po­ra­cyj­ne­go dress-code, a więc koszul, kra­wa­tów, gar­so­nek i garniturów.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.