Konwencja: opera mydlana

  • Telenowela

    Telenowela

    “Dra­mat! Skan­dal! Kome­dia! Nie­po­ro­zu­mie­nia w dys­funk­cyj­nej rodzi­nie! Praw­dzi­wa tele­no­we­la w sty­lu latynoamerykańskim! Zasa­dy są pro­ste — sie­dzą­ca na widow­ni publi­ka dosta­je dwie kart­ki, jed­ną z cyfrą “1” a dru­gą z cyfrą “2”. Oso­ba barmana/barmanki jest w grze nar­ra­to­rem i stop­niu­je akcję. Za każ­dym razem gdy widzi, że może nastą­pić prze­łom w sce­nie lub posta­ci sto­ją…