Telenowela - BlackBox 3City

Telenowela

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: kome­dia, ope­ra mydlana

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11 +

W tym

4
3
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Mat­ka mia­ła pomysł, jak uczcić 20ste uro­dzi­ny Syna. Wypra­wi­ła mu uro­dzi­ny w barze, na któ­re zapro­si­ła całą rodzi­nę: Ojca, z któ­rym nie­daw­no się roz­sta­ła, jej Kochan­ka, któ­re­go pozna­ła na festi­wa­lu wina, Mło­dą Dziew­czy­nę Ojca, któ­rą poznał na kur­sie jogi dla zaawan­so­wa­nych oraz bliź­nia­czą Sio­strę Ojca, któ­ra była dla nie­go jak mat­ka, gdy rodzi­ce się kłó­ci­li. Nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się rów­nież Daw­ny Kocha­nek Mat­ki, któ­re­go Mat­ka nie widzia­ła od lat…

Opis

“Dra­mat! Skan­dal! Kome­dia! Nie­po­ro­zu­mie­nia w dys­funk­cyj­nej rodzi­nie! Praw­dzi­wa tele­no­we­la w sty­lu laty­no­ame­ry­kań­skim! Zasa­dy są pro­ste — sie­dzą­ca na widow­ni publi­ka dosta­je dwie kart­ki, jed­ną z cyfrą “1” a dru­gą z cyfrą “2”. Oso­ba barmana/barmanki jest w grze nar­ra­to­rem i stop­niu­je akcję. Za każ­dym razem gdy widzi, że może nastą­pić prze­łom w sce­nie lub posta­ci sto­ją przed jakimś wybo­rem, krzy­czy “CIĘCIE!”. Następ­nie krót­ko pod­su­mo­wu­je widow­ni co się wła­śnie wyda­rzy­ło. Gdy skoń­czy, przed­sta­wia widow­ni dwie opcje/dwie ścież­ki, któ­ry­mi może poto­czyć się fabu­ła. Widzo­wie pod­no­szą do góry kart­kę z nume­rem opcji, za któ­rą gło­su­ją. Gra­cze muszą ode­grać kolej­ną sce­nę zgod­nie z wolą widow­ni. Zapra­sza­my do współ­od­po­wie­dzial­no­ści za opo­wieść. Larp przy­ja­zny dla nowych graczy!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.