Strona główna » Larpy » Telenowela

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia, opera myd­lana

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 11 +

W tym

4
3
4

Larp poprowad­zono na:

Mat­ka miała pomysł, jak ucz­cić 20ste urodziny Syna. Wypraw­iła mu urodziny w barze, na które zaprosiła całą rodz­inę: Ojca, z którym niedawno się rozs­tała, jej Kochanka, którego poz­nała na fes­ti­walu wina, Młodą Dziew­czynę Ojca, którą poz­nał na kur­sie jogi dla zaawan­sowanych oraz bliź­ni­aczą Siostrę Ojca, która była dla niego jak mat­ka, gdy rodz­ice się kłó­cili. Niespodziewanie pojaw­ia się również Dawny Kochanek Mat­ki, którego Mat­ka nie widzi­ała od lat…

Opis

“Dra­mat! Skan­dal! Kome­dia! Nieporozu­mienia w dys­funkcyjnej rodzinie! Prawdzi­wa telenow­ela w sty­lu latynoamerykańskim!

Zasady są proste — siedzą­ca na wid­owni pub­li­ka dosta­je dwie kart­ki, jed­ną z cyfrą “1” a drugą z cyfrą “2”. Oso­ba barmana/barmanki jest w grze nar­ra­torem i stop­ni­u­je akcję. Za każdym razem gdy widzi, że może nastąpić przełom w sce­nie lub postaci sto­ją przed jakimś wyborem, krzy­czy “CIĘCIE!”. Następ­nie krótko pod­sumowu­je wid­owni co się właśnie wydarzyło. Gdy skończy, przed­staw­ia wid­owni dwie opcje/dwie ścież­ki, który­mi może potoczyć się fabuła. Wid­zowie pod­noszą do góry kartkę z numerem opcji, za którą gło­su­ją. Gracze muszą ode­grać kole­jną scenę zgod­nie z wolą widowni.
Zaprasza­my do współod­powiedzial­noś­ci za opowieść.

Larp przy­jazny dla nowych graczy!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry