BlackBox No.52 — Telenowela

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 20.10.2018 r. godz. 18:00

Pią­ty sezon otwo­rzy­li­śmy poto­kiem gości i ów stru­mień naj­wy­raź­niej nie chce się zatrzy­mać. Nie jeste­śmy z tego powo­du smut­ni. Wręcz prze­ciw­nie — z rado­ścią wita­my w naszych skrom­nych pro­gach pro­wa­dzą­cych i pro­wa­dzą­ce spo­za Trój­mia­sta. Nasze 52gie spo­tka­nie zaszczy­ści — po raz pierw­szy na sce­nie Black­Box 3CKata­rzy­na Ochman-Jasi­ń­ska. Kasia wyemi­gro­wa­ła lata temu do War­sza­wy, ale przy oka­zji podró­ży w rodzin­ne stro­ny przy­wo­zi nam swój naj­now­szy jeep­form Tele­no­we­la. Po wam­pi­rzych mrocz­no­ściach i cięż­kich cyber­pun­ko­wych grach przy­da nam się coś lek­kie­go. Kome­dia w kon­wen­cji ope­ry mydla­nej to dobry kon­tra­punkt. Wie­rzy­my, że i Wam przy­pad­nie do gustu. Spo­ty­ka­my się tym razem w Gdy­ni, w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych (okrą­gła sek­cja PPNT zaraz przy wyj­ściu ze sta­cji SKM Gdy­nia Redło­wo). To ozna­cza że: 
  • bile­ty są w cenie 0zł;
  • moż­na (a nawet nale­ży) przy­nieść swo­je wła­sne napo­je, kana­ki i ciastki.
WAŻNE! Gra ma spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną mecha­ni­kę (i zakła­da udział) dla publicz­no­ści. Jeśli macie zna­jo­mych “ja bym wpadł/a ale jeśli moż­na tyl­ko popa­trzeć” — to jest wła­snie ta gra, na któ­rą cze­ka­li 😉 Oprócz tele­no­we­li w pro­gra­mie jesz­cze jeden waż­ny punkt — pre­zen­ta­cja gier, któ­re zapla­no­wa­li­śmy na nasz 5 sezon. Jeśli inte­re­su­je Was co będzie się dzia­ło na Black­Bo­xach od nume­rów 53 do 64 — nie może Was zabrak­nąć. Do zoba­cze­nia! p.s. Uprze­dza­jąc wasze pyta­nia: pod­su­mo­wa­nie oraz zdję­cia z gier i warsz­ta­tów BB51 w trak­cie opra­co­wy­wa­nia. Zwłasz­cza fil­my zaj­mu­ją nam spo­ro czasu 🙂

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Telenowela

Wstęp wolny.