Konwencja: thriller więzienny

  • Wczoraj było piękniej

    Wczoraj było piękniej

    Gra to histo­ria z życia pol­skie­go wię­zie­nia osa­dzo­ne mniej wię­cej w roku 2000. Nie oszu­kuj­my się, wie­zie­nie to nie naj­przy­jem­niej­sze miej­sce do życia. Prze­moc, nad­uży­cia i czar­ne inte­re­sy są na porząd­ku dzien­nym. I cho­ciaż zazwy­czaj odsiad­ka więź­niom się dłu­ży, ten tydzień prze­le­ci im przez palce… Uczest­ni­cy lar­pu mogą wcie­lić się w rolę więź­nia lub kla­wi­sza. Akcja…