Strona główna » Larpy » Wczoraj było piękniej

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 11

W życiu bywa różnie, cza­sem kolorowo a cza­sem noga się powinie i człowiek skończy w ryn­sz­toku. Jed­nym z gatunków ryn­sz­toku jest więzienie.
Skąd się wziąłeś? Gryp­su­jesz czy dono­sisz ? A może jesteś klawiszem?
Wiesz, w więzie­niu jest przetrzymy­wany bard­zo groźny szef mafii i dokład­nie za tydzień zostanie zabrany do spec­jal­nego odd­zi­ału o zaostr­zonym rygorze. Resz­ta więźniów nie narzekała na to, że tu się dostał. Dużo rzeczy było łatwiej załatwić, ale nic nie trwa wiecznie. Dop­ni­jmy ostat­nie biz­nesy, c’nie?…

Opis

Gra to his­to­ria z życia pol­skiego więzienia osad­zone mniej więcej w roku 2000. Nie oszuku­jmy się, wiezie­nie to nie najprzy­jem­niejsze miejsce do życia. Prze­moc, naduży­cia i czarne interesy są na porząd­ku dzi­en­nym. I cho­ci­aż zazwyczaj odsi­ad­ka więźniom się dłuży, ten tydzień prz­ele­ci im przez palce…

Uczest­ni­cy larpu mogą wcielić się w rolę więź­nia lub klaw­isza. Akc­ja jest podzielona na 7 częś­ci, które odpowiada­ją kole­jnym dniom tygod­nia. Zobaczy­cie życie więzienia w ciągu jed­nego tygod­nia. Będziesz gitem czy może frajerem? 

Gra przez­nac­zona dla ludzi, którzy nie boja się moc­nego języ­ka i odgry­wanych scen przemocy.

Ważne

W grze wys­tępu­ją przek­leńst­wa i prze­moc fizy­cz­na / emocjon­al­na. To nie jest lek­ka kome­dia, ani prz­erysowana groteska!

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry