Wczoraj było piękniej - BlackBox 3City

Wczoraj było piękniej

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11

W życiu bywa róż­nie, cza­sem kolo­ro­wo a cza­sem noga się powi­nie i czło­wiek skoń­czy w rynsz­to­ku. Jed­nym z gatun­ków rynsz­to­ku jest więzienie.
Skąd się wzią­łeś? Gryp­su­jesz czy dono­sisz ? A może jesteś klawiszem?
Wiesz, w wię­zie­niu jest prze­trzy­my­wa­ny bar­dzo groź­ny szef mafii i dokład­nie za tydzień zosta­nie zabra­ny do spe­cjal­ne­go oddzia­łu o zaostrzo­nym rygo­rze. Resz­ta więź­niów nie narze­ka­ła na to, że tu się dostał. Dużo rze­czy było łatwiej zała­twić, ale nic nie trwa wiecz­nie. Dopnij­my ostat­nie biz­ne­sy, c’nie?…

Opis

Gra to histo­ria z życia pol­skie­go wię­zie­nia osa­dzo­ne mniej wię­cej w roku 2000. Nie oszu­kuj­my się, wie­zie­nie to nie naj­przy­jem­niej­sze miej­sce do życia. Prze­moc, nad­uży­cia i czar­ne inte­re­sy są na porząd­ku dzien­nym. I cho­ciaż zazwy­czaj odsiad­ka więź­niom się dłu­ży, ten tydzień prze­le­ci im przez palce…

Uczest­ni­cy lar­pu mogą wcie­lić się w rolę więź­nia lub kla­wi­sza. Akcja jest podzie­lo­na na 7 czę­ści, któ­re odpo­wia­da­ją kolej­nym dniom tygo­dnia. Zoba­czy­cie życie wię­zie­nia w cią­gu jed­ne­go tygo­dnia. Będziesz gitem czy może frajerem? 

Gra prze­zna­czo­na dla ludzi, któ­rzy nie boja się moc­ne­go języ­ka i odgry­wa­nych scen przemocy.

Ważne

W grze wystę­pu­ją prze­kleń­stwa i prze­moc fizycz­na / emo­cjo­nal­na. To nie jest lek­ka kome­dia, ani prze­ry­so­wa­na groteska!

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.