Nowe logo, nowe narzędzia

Za oknem zima, ale to nie ozna­cza, że ze zmia­na­mi trze­ba cze­kać do wio­sny. Stąd dosyć nie­ty­po­wy, tech­nicz­ny nius.  Pierw­sza spra­wa to nowy logo­typ. Pra­co­wa­li­śmy nad nim od jesie­ni i naresz­cie zgod­nie uzna­li­śmy, że war­to poka­zać go świa­tu. Mamy nadzie­ję, iż przy­pad­nie Wam do gustu i szyb­ko sta­nie się roz­po­zna­wal­nym zna­kiem naszej trój­miej­skiej sce­ny 🙂 Po dru­gie opublikowaliśmy …

Nowe logo, nowe narzę­dzia Read More »