Nowe logo, nowe narzędzia

Za oknem zima, ale to nie ozna­cza, że ze zmia­na­mi trze­ba cze­kać do wio­sny. Stąd dosyć nie­ty­po­wy, tech­nicz­ny nius. 

Pierw­sza spra­wa to nowy logo­typ. Pra­co­wa­li­śmy nad nim od jesie­ni i naresz­cie zgod­nie uzna­li­śmy, że war­to poka­zać go świa­tu. Mamy nadzie­ję, iż przy­pad­nie Wam do gustu i szyb­ko sta­nie się roz­po­zna­wal­nym zna­kiem naszej trój­miej­skiej sceny 🙂

Po dru­gie opu­bli­ko­wa­li­śmy arty­kuł na temat plug-inu Tool­set, mul­ti­za­da­nio­wej wtycz­ki do plat­for­my Word­Press. Z powo­dze­niem sto­su­je­my ją od kil­ku mie­się­cy i szcze­rze pole­ca­my każ­de­mu, kto chce samo­dziel­nie “wyci­snąć” wię­cej ze swo­jej word­pres­so­wej stro­ny inter­ne­to­wej. W arty­ku­le znaj­dzie­cie garść kon­kret­nych infor­ma­cji o tym, jak wyko­rzy­stu­je­my ją do two­rze­nia nasze­go serwisu. 

Miłej lek­tu­ry!


Opublikowano

w

przez