Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty

Dro­dzy gra­cze! Już za tydzień nasz 51szy black­box! Odby­li­śmy dziś ener­gicz­ne spo­tka­nie orgow­skie.  Od jutra spo­dzie­waj­cie się czę­stych wie­ści, któ­re — mamy nadzie­ję — pomo­gą wam przy­go­to­wać się do naszych gier. Oto pierw­sze z waż­nych spraw: logi­sty­ka przed i po lar­pie “New Blo­od” nasza gra odby­wa się w Ratu­szu Sta­ro­miej­skim w Gdań­sku; Ratusz zamy­ka swe podwo­je o …

Larp “New Blo­od” — pogo­to­wie maki­ja­żo­we i after­par­ty Read More »