Strona główna » Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty
Piotr Milews­ki | 23 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci
Drodzy gracze! Już za tydzień nasz 51szy black­box! Odbyliśmy dziś ener­giczne spotkanie orgowskie.  Od jutra spodziewa­j­cie się częstych wieś­ci, które — mamy nadzieję — pomogą wam przy­go­tować się do naszych gier. Oto pier­wsze z ważnych spraw:

logisty­ka przed i po larpie “New Blood”

  • nasza gra odby­wa się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku;
  • Ratusz zamy­ka swe pod­wo­je o godzinie 18:00;
  • od godziny 18:00 do 24:00 budynek jest do naszej dys­pozy­cji;
  • larp star­tu­je o godzinie 20:00.
zatem
  • prze­jrzeliśmy nasze zaso­by mate­ri­ałów do mak­i­jażu — po tegorocznych let­nich grach są dość spore;
  • namówiliśmy Paun­y­dż na obsadze­nie stanowiska o roboczej nazwie “pogo­towie mak­i­jażowe”: wszys­tkim chęt­nym od godz. 18:00 Paun­y­dż pomoże zamienić codzi­en­ną aparycję na bezkr­wistą.
Jeśli ktoś jeszcze dys­ponu­je umiejęt­noś­ci­a­mi mal­owa­nia twarzy, które wywołu­je zaplanowany efekt mak­i­jażowy — przyjmiemy wasze wspar­cie i zaprasza­my do zespołu! 🙂 Dru­ga sprawa:

after­par­ty

Dziś otrzy­mal­iśmy potwierdze­nie — na afterowe odpię­cie po krwistym larpie zaprasza nasz zaprzy­jaźniona Klubo­ga­le­ria Bunki­er  w Gdańsku, przy ul. Ole­jarnej 3. Tak, to to samo miejsce w którym odbędzie się następ­nego dnia gra Degree of Apoc­a­lypse. I to samo, w którym 4 lata temu odbył się pier­wszy larp pod naszym szyl­dem. Dla tych, co bunkra nie widzieli, krót­ki i kli­maty­czny filmik ze scenograficzny­mi smaczka­mi (bo wys­trój wnętrz to już raczej nie jest…). Wkróce na naszej stron­ie…
  • wakaty na larp Degree of Apoc­a­lypse;
  • pin­ter­esty z inspirac­ja­mi na New Blood i w/w DoA;
  • Last Minute Tick­et Sale!
Trzy­ma­j­cie rękę na pulsie, do usłyszenia! 🙂
Przewiń do góry