Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty

Dro­dzy gracze!

Już za tydzień nasz 51szy black­box! Odby­li­śmy dziś ener­gicz­ne spo­tka­nie orgow­skie.  Od jutra spo­dzie­waj­cie się czę­stych wie­ści, któ­re — mamy nadzie­ję — pomo­gą wam przy­go­to­wać się do naszych gier.

Oto pierw­sze z waż­nych spraw:

logi­sty­ka przed i po lar­pie “New Blood”

  • nasza gra odby­wa się w Ratu­szu Sta­ro­miej­skim w Gdańsku;
  • Ratusz zamy­ka swe podwo­je o godzi­nie 18:00;
  • od godzi­ny 18:00 do 24:00 budy­nek jest do naszej dyspozycji;
  • larp star­tu­je o godzi­nie 20:00.

zatem

  • przej­rze­li­śmy nasze zaso­by mate­ria­łów do maki­ja­żu — po tego­rocz­nych let­nich grach są dość spore;
  • namó­wi­li­śmy Pau­nydż na obsa­dze­nie sta­no­wi­ska o robo­czej nazwie “pogo­to­wie maki­ja­żo­we”: wszyst­kim chęt­nym od godz. 18:00 Pau­nydż pomo­że zamie­nić codzien­ną apa­ry­cję na bezkrwistą.

Jeśli ktoś jesz­cze dys­po­nu­je umie­jęt­no­ścia­mi malo­wa­nia twa­rzy, któ­re wywo­łu­je zapla­no­wa­ny efekt maki­ja­żo­wy — przyj­mie­my wasze wspar­cie i zapra­sza­my do zespołu! 🙂

Dru­ga sprawa:

after­par­ty

Dziś otrzy­ma­li­śmy potwier­dze­nie — na afte­ro­we odpię­cie po krwi­stym lar­pie zapra­sza nasz zaprzy­jaź­nio­na Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier  w Gdań­sku, przy ul. Ole­jar­nej 3. Tak, to to samo miej­sce w któ­rym odbę­dzie się następ­ne­go dnia gra Degree of Apo­ca­lyp­se. I to samo, w któ­rym 4 lata temu odbył się pierw­szy larp pod naszym szyldem.

Dla tych, co bun­kra nie widzie­li, krót­ki i kli­ma­tycz­ny fil­mik ze sce­no­gra­ficz­ny­mi smacz­ka­mi (bo wystrój wnętrz to już raczej nie jest…).

https://www.youtube.com/watch?v=5wTpOhiJkqU

Wkró­ce na naszej stronie…

  • waka­ty na larp Degree of Apocalypse;
  • pin­te­re­sty z inspi­ra­cja­mi na New Blo­od i w/w DoA;
  • Last Minu­te Tic­ket Sale!

Trzy­maj­cie rękę na pul­sie, do usłyszenia! 🙂


Opublikowano

w

przez