Tag: larp new blood

  • Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

    Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

    Zanim wybie­rze­cie się na nasz larp — war­to poczy­tać co nie­co o dele­ga­cjach, któ­re poja­wią się dziś wie­czór na aukcji alche­micz­nej krwi… 🙂   Sojusz Ham­burg-Lube­ka W 1241 roku Wol­ne Mia­sto Rze­szy w Ham­bur­gu i Wol­ne Mia­sto Rze­szy w Lube­ce pod­pi­sa­ły for­mal­ny sojusz, przyj­mu­jąc te same pra­wa, te same prak­ty­ki han­dlo­we i ten sam sys­tem mone­tar­ny. Dało…

  • Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty

    Larp “New Blood” — pogotowie makijażowe i afterparty

    Dro­dzy gracze! Już za tydzień nasz 51szy black­box! Odby­li­śmy dziś ener­gicz­ne spo­tka­nie orgow­skie.  Od jutra spo­dzie­waj­cie się czę­stych wie­ści, któ­re — mamy nadzie­ję — pomo­gą wam przy­go­to­wać się do naszych gier. Oto pierw­sze z waż­nych spraw: logi­sty­ka przed i po lar­pie “New Blood” nasza gra odby­wa się w Ratu­szu Sta­ro­miej­skim w Gdańsku; Ratusz zamy­ka swe podwo­je o…