Tag: chamber

  • Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny — lista wakatów

    Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny — lista wakatów

    Szla­chet­nie uro­dzo­ne Pani i Pano­wie, Damy i Gentelmeni! Mamy dla was naj­śwież­sze infor­ma­cje, gorą­ce plot­ki z pierw­szej ręki! Wie­my już, kto zna­lazł się na liście gości na pod­wie­czo­rek w Albion Hall! Nie jest żad­ną tajem­ni­cą, że Lady Bathurst szu­ka kan­dy­da­ta do ręki swo­jej cór­ki Caro­li­ne. Nie dzi­wią więc nazwi­ska młod­szych i star­szych gen­tel­me­nów. Zaska­ku­je jed­nak…