Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny — lista wakatów

Szla­chet­nie uro­dzo­ne Pani i Pano­wie, Damy i Gentelmeni!

Mamy dla was naj­śwież­sze infor­ma­cje, gorą­ce plot­ki z pierw­szej ręki! Wie­my już, kto zna­lazł się na liście gości na pod­wie­czo­rek w Albion Hall!
Nie jest żad­ną tajem­ni­cą, że Lady Bathurst szu­ka kan­dy­da­ta do ręki swo­jej cór­ki Caro­li­ne. Nie dzi­wią więc nazwi­ska młod­szych i star­szych gen­tel­me­nów. Zaska­ku­je jed­nak licz­ba panien z dobrych domów, któ­re rów­nież są “mile widzia­ne”. Czy to tyl­ko gra pozo­rów? Czy mają jedy­nie sta­no­wić tło dla Caro­li­ne? Utnij­my spe­ku­la­cje w tym miej­scu. Wia­do­mym jest, że nie­po­dob­na nadą­żyć za pla­na­mi gospo­dy­ni Albion Hall. Przyj­rzyj­my się liście gości, do któ­rej z wiel­kim tru­dem dotar­ła nasza redakcja.

 • Lady Bathurst, pani Albion Hall, gospo­dy­ni spo­tka­nia. Dama, któ­ra od daw­na wyglą­da mło­dziej, niż wska­zu­je jej metryka.
 • Caro­li­ne Bathurst, jej cór­ka, dzie­dzic­ka Albion Hall. Lat 18, roz­waż­na i roman­tycz­na. Zaprzy­jaź­nio­na z sio­stra­mi Baxter [zare­zer­wo­wa­ne].
 • Mor­ti­mer Gray, tuta­je­szy wika­ry, lat 28. Sta­no­wi­sko objął nie­daw­no, po tym jak jego poprzed­nik osza­lał. [zare­zer­wo­wa­ne]
 • Natha­niel Dela­ney, lat 25, mło­dzie­niec rów­nie powścią­gli­wy i zdy­stan­so­wa­ny, co majęt­ny. [zare­zer­wo­wa­ne]
 • Geo­r­ge Win­dham, lat 24,  uro­czy, i cza­ru­ją­cy, i co naj­waż­niej­sze — dobrze sytu­owa­ny mło­dy szlach­cic. [zare­zer­wo­wa­ne]
 • Char­lot­te Win­dham, lat 19, sio­stra Geo­r­ge­’a; mło­da dama o wyra­fi­no­wa­nych gustach, wciąż tęsk­nią­ca do zgieł­ku Londynu.
 • Mrs Baxter, lat 48, dama twar­do stą­pa­ją­ca po zie­mi, któ­rą od wie­lu mie­się­cy tra­pi spra­wa zagi­nię­cia jej męża.
 • Emi­ly Baxter, lat 20, wraż­li­wa mło­da dama.
 • Anne Baxter, lat 18, zatro­ska­na mło­da dama.
 • Louise Baxter, lat 16,  fry­wol­na mło­da dama.
 • Kapi­tan Lam­bert, lat 38, przy­stoj­ny i cza­ru­ją­cy ofi­cer bry­tyj­skiej armii.
 • Lord / Lady Foxglo­ve, lat 40, tajem­ni­cza postać w hrab­stwie, eks­cen­trycz­na oso­ba, któ­rej obec­ność ubar­wia każ­de przyjęcie.
 • Lord Amber­gris, lat 28, choć to nie­ła­twe, apa­ry­cja tego czło­wie­ka dorów­nu­je jego manie­rom i sztu­ce kon­wer­sa­cji; nowy miesz­ka­niec hrab­stwa. [zare­zer­wo­wa­ne]

Szy­ku­je się nie­za­po­mnia­ny wie­czór! Umie­ra­my z cie­ka­wo­ści, jaką intry­gę uknu­ła Lady Bathurst by zna­leźć męża dla swej córki…

Jeśli masz bilet na naszą grę i wiesz, w którą/którego z bohaterów/bohaterek chcesz się wcie­lić — napisz do nas.
Zare­zer­wu­je­my wybra­ną przez Cie­bie rolę i wyśle­my kar­tę postaci.

Zasy­ła­my pozdrowienia,
zespół BB3C


Opublikowano

w

przez

Tagi: