Tag: dystopia

  • Apokalipsa do pogrania i poczytania

    Apokalipsa do pogrania i poczytania

    Ostat­ni­mi cza­sy mamy wra­że­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dosto­so­wu­je swo­je pro­mo­cje do nasze­go reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­du­ku­je­my dla Was larp War­ham­me­ro­wy — HB wrzu­ca książ­ki osa­dzo­ne w tym uni­wer­sum. Szy­ku­je­my mate­ria­ły do nasze­go pierw­sze­go cykli­ku w set­tin­gu posta­po-digi­tal-dys­to­pii* i oto proszę: HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (koń­czy się za 4 dni) i HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (koń­czy się za…