Strona główna » Apokalipsa do pogrania i poczytania
Piotr Milews­ki | 23 listopa­da 2018 | Wieś­ci
Ostat­ni­mi cza­sy mamy wraże­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dos­tosowu­je swo­je pro­moc­je do naszego reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­duku­je­my dla Was larp Warham­merowy — HB wrzu­ca książ­ki osad­zone w tym uni­w­er­sum. Szyku­je­my mate­ri­ały do naszego pier­wszego cyk­liku w set­tin­gu postapo-dig­i­­tal-dystopii* i oto proszę:

HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (kończy się za 4 dni)

i

HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (kończy się za 12 dni)

W sum­ie już za 2$ dolce moż­na mieć 11 książek. Albo i kilka­naś­cie więcej, jeśli ktoś zde­cy­du­je się szc­zo­drzej syp­nąć groszem. Miłego Czarnego Piątku 😉 __________ * Kon­tynu­ac­ja gry Degree of Apoc­a­lypse, której pro­log gral­iś­cie pod­czas naszego Pier­wszego Trójmiejskiego Week­endu z Larpa­mi i Warsz­tata­mi. W tym ALBUMIE zna­jdziecie zdję­cia z tej gry. Kole­jne odsłony odbędą się 6go sty­cz­nia, 3go lutego i 3go mar­ca 2019.
Przewiń do góry