Apokalipsa do pogrania i poczytania

Ostat­ni­mi cza­sy mamy wra­że­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dosto­so­wu­je swo­je pro­mo­cje do nasze­go reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­du­ku­je­my dla Was larp War­ham­me­ro­wy — HB wrzu­ca książ­ki osa­dzo­ne w tym uni­wer­sum. Szy­ku­je­my mate­ria­ły do nasze­go pierw­sze­go cykli­ku w set­tin­gu posta­po-digi­tal-dys­to­pii* i oto proszę:

HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (koń­czy się za 4 dni)

i

HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (koń­czy się za 12 dni)

W sumie już za 2$ dolce moż­na mieć 11 ksią­żek. Albo i kil­ka­na­ście wię­cej, jeśli ktoś zde­cy­du­je się szczo­drzej syp­nąć gro­szem. Miłe­go Czar­ne­go Piątku 😉

__________

* Kon­ty­nu­acja gry Degree of Apo­ca­lyp­se, któ­rej pro­log gra­li­ście pod­czas nasze­go Pierw­sze­go Trój­miej­skie­go Week­en­du z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. W tym ALBUMIE znaj­dzie­cie zdję­cia z tej gry. Kolej­ne odsło­ny odbę­dą się 6go stycz­nia, 3go lute­go i 3go mar­ca 2019.


Opublikowano

w

przez