Strona główna » postapo

Apokalipsa do pogrania i poczytania

Ostat­ni­mi cza­sy mamy wra­że­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dosto­so­wu­je swo­je pro­mo­cje do nasze­go reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­du­ku­je­my dla Was larp War­ham­me­ro­wy — HB wrzu­ca książ­ki osa­dzo­ne w tym uni­wer­sum. Szy­ku­je­my mate­ria­ły do nasze­go pierw­sze­go cykli­ku w set­tin­gu posta­­po-digi­­tal-dys­­to­­pii* i oto pro­szę: HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (koń­czy się za 4 dni) i HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (koń­czy się za …

Apo­ka­lip­sa do pogra­nia i poczy­ta­nia Read More »

Larp “Degree of Apocalypse” — lista wakatów

Panie Pano­wie, Przed nami dru­ga lista waka­tów — tym razem na larp Degree Of Apo­ca­lyp­sa autor­stwa Pio­tra “Pira­ta” Panec­kie­go. Podob­nie jak w przy­pad­ku gry New Blo­od aby zabu­ko­wać sobie postać, wystar­czy napi­sać do nas wia­do­mość przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT. Gra odbę­dzie się w Klu­bo­ga­le­rii BUNKIER w nie­dzie­lę, 30go wrze­śnia, o godz 19:00. Było­by miło, gdy­by­ście przygotowali …

Larp “Degree of Apo­ca­lyp­se” — lista waka­tów Read More »

Przewiń do góry