Strona główna » Larp “Degree of Apocalypse” — lista wakatów
Piotr Milews­ki | 25 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci
Panie Panowie, Przed nami dru­ga lista wakatów — tym razem na larp Degree Of Apoc­a­lyp­sa autorstwa Pio­tra “Pira­ta” Paneck­iego. Podob­nie jak w przy­pad­ku gry New Blood aby zabukować sobie postać, wystar­czy napisać do nas wiado­mość przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT. Gra odbędzie się w Klubo­ga­lerii BUNKIER w niedzielę, 30go wrześ­nia, o godz 19:00. Było­by miło, gdy­byś­cie przy­go­towali sobie stro­je w kli­ma­cie postapo 🙂 Ku inspiracji przy­go­towal­iśmy dla was dwie kolekcję grafik w ser­wisie Pin­ter­est.   Zaprasza­my do wybo­ry postaci!

LARP “DEGREE OF APOCALYPSE”

Lista wakatów

Pierworodna/ny ♀/♂ Członek Władzy — Zarez­er­wowana
Najs­tarszy członek Społecznoś­ci Wyg­nańców. Objął ich wszys­t­kich opieką, dzię­ki której każdy ma swo­je miejsce w nowym gorszym życiu. Jest Nauczy­cielem, Sędz­ią, Wład­cą Abso­lut­nym. Wszys­tkie tytuły przy­wile­je uzyskał przez akla­mac­je. Tylko… Czy nadal są aktu­alne?
Eva ♀ Członek Władzy — Zarez­er­wowana
Prawa ręka Wład­cy. W poprzed­nim życiu władza była tylko iluzją, jej potrze­ba zach­cianką, którą sys­tem mógł sty­mu­lować, wyko­rzys­tać. Tutaj, władza jest czymś real­nym i prawdzi­wym. Dobrze nie być samą w takim świecie. Dobrze mieć kogoś, takiego jak Istori. Kogoś, kto za Tobą ruszy do piekła, w drogę bez powro­tu, tutaj.
*Maxine/Maksymilian ♀/♂
Świeża członk­i­ni Społecznoś­ci, która zbyt pamię­ta wiele z poprzed­niego życia. Postaw­iona pod murem auto­ry­tarnych rządów, coraz częś­ciej zda­je sobie sprawę z tego, ile wol­noś­ci straciła przy­by­wa­jąc tutaj.  Czy ta zunifikowana i zakon­ser­wowane władza kiedyś w końcu przy­pad­nie jej do gus­tu? Czy może zna kogoś, kto…?
Istori ♂ Strażnik
Gdy wszys­tko jest ide­alne, nie ma się zmartwień i prob­lemów. Lecz wystar­czy by cokol­wiek poszło nie po Two­jej myśli.… I gorze­je w tobie ogień. Tak było, gdy twa ukochana Eva została skazana przez sys­tem na wyg­nanie. Co mogłeś zro­bić? Poprosiłeś o broń, zin­ten­sy­fikowałeś tren­ing, pobrałeś zapasy i ruszyłeś jej na ratunek. Nawet jeżeli go już nie potrze­bowała.
Niezłomna/ny ♀/♂ Strażnik
Tam, gdzie jest władza, potrze­ba też ludzi, by ją egzek­wować. To nat­u­ral­ny stan rzeczy, by ci o sil­nej pozy­cji współpra­cow­ali z Tobą, sil­nym, wytr­wałym, niezłom­nym. Co różni Cię od szu­mowin tego świa­ta? Ty służysz społecznoś­ci, Ty chro­nisz słab­szych. No i masz pełny mag­a­zynek amu­nicji.
*H‑R‑Qules ♀/♂
Niek­tórzy nie są świado­mi, tego, jak bard­zo maszyny stały się uzu­pełnie­niem ludzkoś­ci. To jest coś więcej niż tylko inte­gral­na jej część. Niek­tórzy nie są w stanie odróżnić człowieka od klona czy nawet androi­da. Ty czu­jesz każdą sub­tel­ność, wiesz czyi kod jest chemiczny, a czyi cyfrowy. Gdy­byś tylko mógł uwol­nić się od swoich ograniczeń… Tych, które nie pozwala­ją Ci zas­makować pełnej wol­noś­ci…
Lady/Sir Sinéad/Sindbad o’Con­nor ♀/♂ Hand­larz — Zarez­er­wowana
Jesteś Hostem tego przy­bytku. Nie wypa­da nazwać Two­jego lokalu barem, taw­erną, ratuszem, ani domem hand­lowym, ale po trochu pełni rolę wszys­t­kich z nich. Czemu tak? Masz oko do Okazji. To miejsce jest strate­gicznie położone, wszyscy szper­acze wyrusza­ją stąd i tutaj wraca­ją. Nic dzi­wnego, że wielu ma Cię za najbo­gat­szego człon­ka społecznoś­ci.
Szper­acz 606 ♀/♂ Hand­larz — Zarez­er­wowana
Znalazłaś to… To ciężkie pudło… Pewnie cenne… Mam nadzieję… W końcu kilku z Was przypłaciło to życiem. A w tym życiu nie ma zbyt wiele wygód, dlat­ego stra­ta kogoś z zespołu z kim kom­for­towo ci się żyło stanowi ogrom­ny koszt. Oby tylko… Gdy­by tylko ta skrzy­nia była warta poświęceń. Z drugiej strony szper­acz — to najlep­sza naj­gorsza rob­o­ta, jaka jest.
*Szper­acz 113 ♀/♂ Hand­larz
Zagin­iona w ostat­niej ekspedy­cji… Czyż­by?
R00T ♀/♂ e‑Dżokej
Więk­szość wyg­nanych ma szczęś­cie — w porów­na­niu do Ciebie. Są wol­ni, przy­na­jm­niej bardziej niż Ty. Oni mają ciała, a Ciebie wyg­nano, gdy aku­rat miałeś wskrze­sić się w nowym. Wyg­nany gdzieś na nieuży­waną par­ty­cję sys­te­mu. To, co na tej niewielkiej wirtu­al­nej przestrzeni sobie stworzyłeś, jest Twoim domem, a nami­astką sieci dla resz­ty wyg­nańców. W końcu naj­gorsze w wiecznoś­ci, to spędz­ić ją samot­nie.
L33T ♀/♂ e‑Dżokej
Każdy przys­tosowu­ję się inaczej do takiej sytu­acji. Jed­no jest pewne: Wyko­rzys­taj swój atut albo zgiń. Ci u władzy myślą, że mają wszys­tko. Nic bardziej myl­nego. Gdy­by tylko wiedzieli tyle sekretów co Ty. A wszys­tko jest dostęp­ne w sieci, poprawka, praw­ie wszys­tko. Jed­no jest jasne: Prawdzi­wa władza wywodzi się tylko z wiedzy.
*4D083 ♀/♂ e‑Dżokej
Gdy­by ktoś ci powiedzi­ał coś niewiary­god­nego i dał Ci na to dowód. Coś, co być może przeczy Two­jej egzys­tencji albo i rzeczy­wis­toś­ci, nie chci­ałbyś upewnić się co do tych infor­ma­cji? Znaleźć odpowiedzi? Potwierdz­ić hor­ror albo ujawnić kłamst­wo? Co innego moż­na robić w zaświat­ach?
Szpon ♀/♂ Ganger
Słuchaj Szpon. Ja wiem, te gno­j­ki co to mają się za straż, kto ich ustanow­ił na tym piedestale? W ogóle kto ustanow­ił hier­ar­chię? Czy nat­u­ral­nym nie powin­na być anar­chia? Znaczy się władza sil­niejszych? Może nie jesteś tu od daw­na, ale czy to przeszkadza w stworze­niu sobie dobrych warunk­ów, niekoniecznie sto­su­jąc się do reguł? Nie wszys­t­kich w każdym razie. Bo rodz­i­na (Joanna/Johnny), pon­ad wszytko!
Joanna/Johnny ♀/♂ Ganger
Szpon ma trochę racji. Prob­lem w tym, że gdy­by wys­trze­lać wszys­t­kich to nie było­by kim rządz­ić. To jest jeden powód, by mieć swo­je rodzeńst­wo na oku. Pewnie, gdy­by nie Szpon, to dalej kąpałabyś się w szam­panie przy sztucznym braku graw­itacji. Jak zatem przy­wró­cić, cho­ci­aż nami­astkę tego luk­susu… zgod­nie z panu­ją­cym oby­cza­jem?
*Rid­dicu­lus ♀/♂ Ganger
Nie ma więzień w ide­al­ny świecie sys­te­mu. Jest tylko przepro­gramowanie. Nawet neu­rony da się ułożyć tak… by były sko­re do prowadzenia uspołecznionego życia. Tylko dlaczego Tobie zdarza­ło się to tak częs­to? Może geny, to też da się zmienić. To, czemu ter­az, jesteś ukarana, za morder­st­wo? Prze­cież i tak powró­cił do życia kil­ka godzin później. Należało mu się. Gdy­by tylko spotkać go Tutaj, to jego śmierć była­by zasłużona.
Alex ♀/♂ Handlarz/e‑Dżokej — Zarez­er­wowana
Ostat­nio pytałem o Ciebie, powiedzieli mi „Alex? Dzi­ka kar­ta. Nie wiado­mo z kim tak naprawdę się trzy­ma. Ma mnóst­wo błyskotek, więc pewnie hand­larz. Wie dużo, bo w sieci siedzi. Do tego jakimś cud­em ani strażni­cy, ani gangerzy nie mają z nim na pieńku.
Siostra/Braciszek Winry/Roy ♀/♂ EKOś­ciel­nik
Plan­e­ta to ogrom­na przestrzeń, jed­nak aby utrzy­mać luk­sus ludzkoś­ci tylko kil­ka pro­cent jej powierzch­ni jest poświę­cona na przestrzeń mieszkalną. A tutaj w tym… nieby­cie, te pro­por­c­je nie ist­nieją. Bez wiary i dba­nia o środowisko, wszys­tkim przyjdzie powtórzyć los przod­ków. Uduszą się. Tylko Ty możesz ich uchronić przed prawdzi­wą męką.
*Yama­da Ryō­ma ♂ — Ganger/e‑Dżokej — Zarez­er­wowana
Kiedyś to było. Za dawnych lat, gdy strażni­cy nie mieli racji bytu. Gdy to ¥akoooza rządz­iła była sil­ną ręką władzy. Ter­az jesteś przed­staw­icielem umier­a­jącego gatunku. Jesteś prawdzi­wym roninem. Miecz to two­ja dru­gorzęd­na broń. Wiedza o tym, co było… jest więk­szym kali­brem.
Przewiń do góry