Fundacja: Program Pielgrzym — wakaty

Miesz­ka­niec doli­ny? Rol­nik, drwal, paro­bek? Kapłan czy ako­li­ta cze­ka­ją­cy na świę­ce­nia? Jed­ną z tych posta­ci jest Bóg — tyl­ko którą?
Oto lista waka­tów na larp Fun­da­cja: Pro­gram Pielgrzym!