Tag: klany

  • Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

    Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

    Zanim wybie­rze­cie się na nasz larp — war­to poczy­tać co nie­co o dele­ga­cjach, któ­re poja­wią się dziś wie­czór na aukcji alche­micz­nej krwi… 🙂   Sojusz Ham­burg-Lube­ka W 1241 roku Wol­ne Mia­sto Rze­szy w Ham­bur­gu i Wol­ne Mia­sto Rze­szy w Lube­ce pod­pi­sa­ły for­mal­ny sojusz, przyj­mu­jąc te same pra­wa, te same prak­ty­ki han­dlo­we i ten sam sys­tem mone­tar­ny. Dało…