BB67 — Jak dojadę?

Gdzie warsz­ta­ty, a gdzie lar­py? Infor­ma­cje o dojeź­dzie i loka­li­za­cji punk­tów pro­gra­mu pod­czas II Week­en­du z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi — czy­li Black­Box No67.