BB67 — Jak dojadę?

Dro­dzy Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki Black­Box 67. Nie wie­my ilu spo­śród Was ma orien­ta­cję w tere­nie taką jak Doris z Gdzie jest Nemo? Dla­te­go na wszel­ki wypa­dek publi­ku­je­my krót­kie info o tym, gdzie popro­wa­dzi­my dla Was warsz­ta­ty i lar­py w naj­bliż­szy weekend.

Warsztaty

Wszyst­kie zaję­cia warsz­ta­to­we, zarów­no sobot­nie jak i nie­dziel­ne, odbę­dą się w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Pomor­skie­go Par­ku Nauko­wo Tech­no­lo­gicz­ne­go w Gdy­ni. To budy­nek III, znaj­du­ją­cy się mniej wię­cej po środ­ku kom­plek­su poło­żo­ne­go przy Al. Zwy­cię­stwa 96/98.

Naj­ła­twiej dostać się do niego:

  • skm­ką do sta­cji Gdy­nia Redłowo;
  • dowol­nym auto­bu­sem ZKM Gdy­nia, któ­ry zatrzy­mu­je się na przy­stan­ku Cen­trum Nauki Experyment

Wej­ście do Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne­go i Cen­trum Nauki Expe­ry­ment jest wspól­ne. Po wej­ściu do budyn­ku należy:

  • skrę­cić w pra­wo (idąc w lewo tra­fi­li­by­ście do EXPERYMENTU),
  • wejść scho­da­mi na pierw­sze piętro
  • odna­leźć salę “G”.

Będzie­my w Cen­trum od godz. 10:45, zaję­cia zaczy­na­ją się o 11:00.

Larpy

Sobot­nia gra Fun­da­cja: Pro­jekt Piel­grzym odbę­dzie się na tere­nie Gro­dzi­ska w Sopo­cie (Skan­sen Arche­olo­gicz­ny — Gro­dzi­sko w Sopo­cie, Jana Jerze­go Haf­f­ne­ra 63, 81–715 Sopot) . Podróż z PPNT trwa jakieś 6 minut SKM, gdzie wysia­da się na sta­cji Sopot Kamien­ny Potok. Stam­tąd pozo­sta­je nam 10 minut pie­cho­tą w stro­nę morza.

Na nie­dziel­ny prze­gląd krót­kich form lar­po­wych Jeep Night zapra­sza­my do Gdań­ska, do Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier znaj­du­ją­cej się przy ul. Ole­jar­nej 3. 

DO KOGO DZWONIĆ JAK SIĘ ZGUBIĘ?

516 837 725 — to tele­fon ratun­ko­wy dla zagu­bio­nych.
Korzy­staj­cie też z nie­go, jeśli gro­zi wam spóź­nie­nie na któ­ry­kol­wiek z punk­tów program 🙂

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: