Strona główna » BB67 — Jak dojadę?
Piotr Milews­ki | 4 październi­ka 2019 | Wieś­ci

Drodzy Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki Black­Box 67. Nie wiemy ilu spośród Was ma ori­en­tację w tere­nie taką jak Doris z Gdzie jest Nemo? Dlat­ego na wszel­ki wypadek pub­liku­je­my krótkie info o tym, gdzie poprowadz­imy dla Was warsz­taty i larpy w najbliższy week­end.

Warsztaty

Wszys­tkie zaję­cia warsz­ta­towe, zarówno sobot­nie jak i niedzielne, odbędą się w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym Pomorskiego Parku Naukowo Tech­no­log­icznego w Gdyni. To budynek III, zna­j­du­ją­cy się mniej więcej po środ­ku kom­plek­su położonego przy Al. Zwycięst­wa 96/98.

Najłatwiej dostać się do niego:

  • skmką do stacji Gdy­nia Redłowo;
  • dowol­nym auto­busem ZKM Gdy­nia, który zatrzy­mu­je się na przys­tanku Cen­trum Nau­ki Expery­ment

Wejś­cie do Cen­trum Kon­fer­en­cyjnego i Cen­trum Nau­ki Expery­ment jest wspólne. Po wejś­ciu do budynku należy:

  • skrę­cić w pra­wo (idąc w lewo trafil­ibyś­cie do EXPERYMENTU),
  • wejść schoda­mi na pier­wsze piętro
  • odnaleźć salę “G”.

Będziemy w Cen­trum od godz. 10:45, zaję­cia zaczy­na­ją się o 11:00.

Larpy

Sobot­nia gra Fun­dac­ja: Pro­jekt Piel­grzym odbędzie się na tere­nie Grodziska w Sopocie (Skansen Arche­o­log­iczny — Grodzisko w Sopocie, Jana Jerzego Haffn­era 63, 81–715 Sopot) . Podróż z PPNT trwa jakieś 6 min­ut SKM, gdzie wysi­a­da się na stacji Sopot Kami­en­ny Potok. Stamtąd pozosta­je nam 10 min­ut piechotą w stronę morza.

Na niedziel­ny przegląd krót­kich form lar­powych Jeep Night zaprasza­my do Gdańs­ka, do Klubo­ga­lerii Bunki­er zna­j­du­jącej się przy ul. Ole­jarnej 3.

DO KOGO DZWONIĆ JAK SIĘ ZGUBIĘ?

516 837 725 — to tele­fon ratunkowy dla zagu­bionych.
Korzys­ta­j­cie też z niego, jeśli grozi wam spóźnie­nie na którykol­wiek z punk­tów pro­gram 🙂

Do zobaczenia!

Przewiń do góry