Więcej niż granie: organizowanie i pisanie

Poznaj­my się! Otwar­te spo­tka­nie orgow­skie, otwar­te warsz­ta­ty lar­po­pi­sa­nie! Rób­my rze­czy razem! 🙂