Więcej niż granie: organizowanie i pisanie

Kocha­ni,

Dzi­siaj zapra­sza­my Was na dwa spo­tka­nia… Któ­re nie są larpami.

OSO: Otwarte Spotkanie Orgowskie

Zde­cy­do­wa­li­śmy, że chce­my poznać Was lepiej. Dowie­dzieć się wię­cej o tym w co, kie­dy, gdzie i jak czę­sto chce­cie grać. Dla­te­go mamy dla Was propozycję.

Wpad­nij­cie do nas na spo­tka­nie eki­py orga­ni­zu­ją­cej dla Was blackboxy. 

Posłu­cha­cie jakie mamy pla­ny, skąd bie­rze­my dla Was sce­na­riu­sze, jakich narzę­dzi uży­wa­my w naszej pra­cy. My na pew­no zada­my Wam też kil­ka pytań co do resz­ty sezo­nu: przed nami jesz­cze 10 spo­tkań i to ostat­ni moment by zde­cy­do­wać, co popro­wa­dzi­my dla Was wio­sną. Poza tym napi­je­my się kawy i her­ba­ty, poga­da­my o grach, poplot­ku­je­my o wiel­kim świe­cie i nie tylko!

Dołącz­cie do Nas! Widzi­my się w gdyń­skiej Cafe Strych, w śro­dę, 4 grud­nia, o godzi­nie 18:00.

OWL: Otwarte Warsztaty Larpopisania

Szyb­ka ankie­ta na face­bo­oko­wej gru­pie Larp Trój­mia­sto poka­za­ła, że wie­lu z Was nosi się z zamia­rem napi­sa­nia wła­snej gry. Wię­cej waszych gier — dla nas to wię­cej gier do poka­za­nia na Blackboxie!

Spo­tkaj­my się więc, by wspól­nie pisać lar­py! Masz szkic, pomysł, ideę? Nie­dkoń­czo­ny kon­cept, któ­ry od daw­na kurzy się w szu­fla­dzie? Nie wiesz o pisa­niu nic i chcesz zoba­czyć jak zacząć przy­go­dę z two­rze­niem lar­pów z pozio­mu bia­łej kart­ki? Nasze spo­tka­nie jest wła­śnie dla ciebie!

W pro­gra­mie:

  • krót­kie wykła­dy i pre­zen­ta­cje o pro­jek­to­wa­niu larpów;
  • 2 sesje “Fast Pro­to­ty­ping”, czy­li pisa­nia gier na czas na zada­ny temat;
  • “Idea spe­eda­ting”, czy­li szyb­kie pre­zen­to­wa­nie wła­snych pomy­słów (a być może szu­ka­nie współautorów?…);
  • pra­ca wła­sna i feed­back od i dla pozo­sta­łych uczestników.

Uczmy się od sie­bie, twórz­my gry razem!

Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 14 grud­nia. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 12:00 do 18:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po 🙂

(Oczy­wi­ście) Wstęp na oba wyda­rze­nia jest bez­płat­ny 🙂


Opublikowano

w

przez