Strona główna » Więcej niż granie: organizowanie i pisanie
Piotr Milews­ki | 28 listopa­da 2019 | Wieś­ci

Kochani,

Dzisi­aj zaprasza­my Was na dwa spotka­nia… Które nie są larpami.

OSO: Otwarte Spotkanie Orgowskie

Zde­cy­dowal­iśmy, że chce­my poz­nać Was lep­iej. Dowiedzieć się więcej o tym w co, kiedy, gdzie i jak częs­to chce­cie grać. Dlat­ego mamy dla Was propozycję.

Wpad­ni­j­cie do nas na spotkanie ekipy orga­nizu­jącej dla Was blackboxy. 

Posłucha­cie jakie mamy plany, skąd bierze­my dla Was sce­nar­iusze, jakich narzędzi uży­wamy w naszej pra­cy. My na pewno zadamy Wam też kil­ka pytań co do resz­ty sezonu: przed nami jeszcze 10 spotkań i to ostat­ni moment by zde­cy­dować, co poprowadz­imy dla Was wios­ną. Poza tym napi­je­my się kawy i herbaty, pogadamy o grach, poplotku­je­my o wielkim świecie i nie tylko!

Dołącz­cie do Nas! Widz­imy się w gdyńskiej Cafe Strych, w środę, 4 grud­nia, o godzinie 18:00.

OWL: Otwarte Warsztaty Larpopisania

Szy­b­ka anki­eta na face­bookowej grupie Larp Trójmi­as­to pokaza­ła, że wielu z Was nosi się z zami­arem napisa­nia włas­nej gry. Więcej waszych gier — dla nas to więcej gier do pokaza­nia na Blackboxie!

Spotka­jmy się więc, by wspól­nie pisać larpy! Masz szkic, pomysł, ideę? Nied­końc­zony kon­cept, który od daw­na kurzy się w szu­fladzie? Nie wiesz o pisa­niu nic i chcesz zobaczyć jak zacząć przy­godę z tworze­niem larpów z poziomu białej kart­ki? Nasze spotkanie jest właśnie dla ciebie!

W pro­gramie:

  • krótkie wykłady i prezen­tac­je o pro­jek­towa­niu larpów;
  • 2 ses­je “Fast Pro­to­typ­ing”, czyli pisa­nia gier na czas na zadany temat;
  • “Idea speedat­ing”, czyli szy­bkie prezen­towanie włas­nych pomysłów (a być może szukanie współautorów?…);
  • pra­ca włas­na i feed­back od i dla pozostałych uczestników.

Uczmy się od siebie, twórzmy gry razem!

Goś­cić będzie nas Bib­liote­ka z Pasją w Gdyni Redłowie w sobotę, 14 grud­nia. Warsz­taty potr­wa­ją od godziny 12:00 do 18:00, dla chęt­nych — inte­grac­ja i after po 🙂

(Oczy­wiś­cie) Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłat­ny 🙂

Przewiń do góry