Pod Mocnym Aniołem — wakaty

Jak zapew­ne wie­cie, w naj­bliż­szą nie­dzie­lę uda­je­my się z Wami do baru dla anio­łów — na tera­pię. Dla­te­go dla wszyst­kich, któ­rzy lubią przy­go­to­wać się do gry wcze­śniej, otwie­ra­my Zapi­sy na postać Jak zare­zer­wo­wać dla sie­bie rolę? Oto krót­ka instruk­cja: prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poni­żej; wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się najbardziej …

Pod Moc­nym Anio­łem — waka­ty Read More »