Pod Mocnym Aniołem — wakaty

Jak zapew­ne wie­cie, w naj­bliż­szą nie­dzie­lę uda­je­my się z Wami do baru dla anio­łów — na tera­pię. Dla­te­go dla wszyst­kich, któ­rzy lubią przy­go­to­wać się do gry wcze­śniej, otwieramy

Zapisy na postać

Jak zare­zer­wo­wać dla sie­bie rolę? Oto krót­ka instrukcja:

 • prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej;
 • wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ca (M — role męskie, K — role kobie­cie, U — role unisex);
 • kup bilet;
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­rą postać wybierasz;
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezerwacji,
 • szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my najszybciej).


Lista wakatów na larp “Pod Mocnym Aniołem” 

 • (M) Św. Piotr — Dyrek­tor Depar­ta­men­tu do spraw Sądu Szcze­gó­ło­we­go. Nie­lu­bia­ny przez licz­ne chó­ry anio­łów. Nie­ste­ty, na tym sta­no­wi­sku liczą się wyni­ki pra­cy, nie popu­lar­ność wśród Niebian. 
 • (K) Mary­ja — Bar­dzo sza­no­wa­na oso­ba w Nie­bie. Wszy­scy wie­dzą, że bar­dzo wyso­ko sta­wia dobro ludzi. Nikt nie powie o niej złe­go sło­wa. No i jest nie­zmier­nie bli­sko Zarządu.
 • (U) Lumiel - Waż­ny anioł stróż, któ­ry widział już wszyst­ko i wie­lo­krot­nie udzie­lał cen­nych innym anio­łom jak “pro­wa­dzić” swo­ich pod­opiecz­nych (czy chcie­li ich słu­chać, czy nie). Okrop­na plot­ka gło­si, że od nie­daw­na zaczął dopro­wa­dzać do śmier­ci swo­ich podopiecznych. 
 • (U) Radu­el — Były goniec, napraw­dę dobry w swo­jej nowej robo­cie. Z powo­du bra­ków kadro­wy prze­nie­sio­ny do Dzia­łu Stróżowania.
 • (U) Arfiel — Doświad­czo­ny anioł, któ­ry od począt­ku swe­go ist­nie­nia zaj­mu­je się stró­żo­wa­niem. Spe­cja­li­sta w swo­jej dziedzinie.
 • (U) Urim — Jeden z wie­lu sze­re­go­wych anio­łów, któ­rzy wta­pia­jąc się w tło codzien­nej sza­ro­ści pra­cy w kor­po­ra­cji pozo­sta­je igno­ro­wa­ny i nie­zau­wa­żo­ny przez nikogo. 
 • (U) Jur­ba — Jeden z naj­lep­szych anio­łów jaki tyl­ko pra­cu­je w kor­po­ra­cji Nie­bo. Trzy­dzie­sto­pię­cio­krot­nie odzna­czo­ny meda­lem Pra­cow­ni­kiem Stulecia.
 • (M) Św Flo­rian — Patron stra­ża­ków. Plot­ki gło­szą, że jest na tyle efek­tyw­ny, że ma zastą­pić na waż­nym sta­no­wi­sku jakie­goś anio­ła. Zakwa­li­fi­ko­wa­ny do Pro­gra­mu Awan­so­wa­nia Świę­tych na Anio­ły Stróżujące.
 • (M) Św Hie­ro­nim — Patron archi­wi­stów, biblio­te­ka­rzy, tłu­ma­czy etc. Pra­co­wał w archi­wum, jed­nak z powo­du bra­ków kadro­wych na kry­tycz­nych sta­no­wi­skach fron­to­wych zakwa­li­fi­ko­wa­ny do Pro­gra­mu Awan­so­wa­nia Świę­tych na Anio­ły Stróżujące. 
 • (K) Ewa — Były czło­nek Rady Nad­zor­czej, naj­waż­niej­sze­go orga­nu w tej fir­mie. Degra­da­cja i prze­nie­sie­ni do pro­gra­mu Awan­so­wa­nia Świę­tych na Anio­ły Stró­żu­ją­ce nie mogła być przypadkiem…

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez