Strona główna » Pod Mocnym Aniołem — wakaty
Piotr Milews­ki | 18 sty­cz­nia 2019 | Wieś­ci

Jak zapewne wiecie, w najbliższą niedzielę uda­je­my się z Wami do baru dla aniołów — na ter­apię. Dlat­ego dla wszys­t­kich, którzy lubią przy­go­tować się do gry wcześniej, otwieramy

Zapisy na postać

Jak zarez­er­wować dla siebie rolę? Oto krót­ka instrukcja:

 • przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej;
 • wybierz rolę, która najbardziej ci odpowia­da i wyda­je się najbardziej intere­su­ją­ca (M — role męskie, K — role kobiecie, U — role unisex);
 • kup bilet;
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, którą postać wybierasz;
 • czekaj na mail od nas z potwierdze­niem rezerwacji,
 • szykuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci co do pro­ce­dury — napisz do nas przez for­mu­la­rz kon­tak­towy lub na FB (tam odpowiadamy najszybciej).


Lista wakatów na larp “Pod Mocnym Aniołem” 

 • (M) Św. Piotr — Dyrek­tor Depar­ta­men­tu do spraw Sądu Szczegółowego. Nielu­biany przez liczne chóry aniołów. Nieste­ty, na tym stanowisku liczą się wyni­ki pra­cy, nie pop­u­larność wśród Niebian. 
 • (K) Mary­ja — Bard­zo szanowana oso­ba w Niebie. Wszyscy wiedzą, że bard­zo wysoko staw­ia dobro ludzi. Nikt nie powie o niej złego słowa. No i jest niezmiernie blisko Zarządu.
 • (U) Lumiel - Ważny anioł stróż, który widzi­ał już wszys­tko i wielokrot­nie udzielał cen­nych innym aniołom jak “prowadz­ić” swoich podopiecznych (czy chcieli ich słuchać, czy nie). Okrop­na plot­ka głosi, że od niedaw­na zaczął doprowadzać do śmier­ci swoich podopiecznych. 
 • (U) Radu­el — Były goniec, naprawdę dobry w swo­jej nowej robo­cie. Z powodu braków kadrowy prze­nie­siony do Dzi­ału Stróżowania.
 • (U) Arfiel — Doświad­c­zony anioł, który od początku swego ist­nienia zaj­mu­je się stróżowaniem. Spec­jal­ista w swo­jej dziedzinie.
 • (U) Urim — Jeden z wielu szere­gowych aniołów, którzy wtapi­a­jąc się w tło codzi­en­nej szaroś­ci pra­cy w kor­po­racji pozosta­je ignorowany i nieza­uważony przez nikogo. 
 • (U) Jur­ba — Jeden z najlep­szych aniołów jaki tylko pracu­je w kor­po­racji Niebo. Trzy­dziestopię­ciokrot­nie odz­nac­zony medalem Pra­cown­ikiem Stulecia.
 • (M) Św Flo­ri­an — Patron strażaków. Plot­ki głoszą, że jest na tyle efek­ty­wny, że ma zastąpić na ważnym stanowisku jakiegoś anioła. Zak­wal­i­fikowany do Pro­gra­mu Awan­sowa­nia Świę­tych na Anioły Stróżujące.
 • (M) Św Hieron­im — Patron archi­wistów, bib­liotekarzy, tłu­maczy etc. Pra­cow­ał w archi­wum, jed­nak z powodu braków kadrowych na kry­ty­cznych stanowiskach fron­towych zak­wal­i­fikowany do Pro­gra­mu Awan­sowa­nia Świę­tych na Anioły Stróżujące. 
 • (K) Ewa — Były członek Rady Nad­zor­czej, najważniejszego organu w tej fir­mie. Degradac­ja i prze­niesieni do pro­gra­mu Awan­sowa­nia Świę­tych na Anioły Stróżu­jące nie mogła być przypadkiem…

Do zobaczenia!

Przewiń do góry